GOS 1088020

From Metagenes
Warning: this metagenomic sequence has been carefully annotated by students during bioinformatics assignments. These quality annotations are therefore the result of a teaching exercise that you are most welcome to amend and extend if necessary!


Sequence
CAMERA AccNum : JCVI_READ_1091120566153
Annotathon code: GOS_1088020
Sample :
 • GPS :0°35'38s; 91°4'10w
 • Galapagos Islands: Mangrove on Isabella Island - Ecuador
 • Mangrove (-0.1m, 25.4°C, 0.1-0.8 microns)
Authors
Team : BioCell2009
Username : cinthom
Annotated on : 2010-01-21 18:31:34
 • BAGARRE Thomas
 • llas cynthia

Synopsis

Genomic Sequence

>JCVI_READ_1091120566153 GOS_1088020 Genomic DNA
CGACCCGCTTGCGACGACGACCGTGAAACGACTCCGGGAGACGAATGCCCGTTCGGGCGGACTGAACTTCATCAATCCGCGGTGTCCGCTCCACGGACCG
CTCGACTAACGATGCCGAGGCCTGATAGACCAGTTCATCCACGGAGACCAGCCGATCGCGACGCTTGCGATTGGCATTACTTAGCCGCCGTCGATAATCT
TGATCGGACAACAAGCATTTAACCTGGTCGGCGGCTTGCAACACGCGCCCCGGCTCGACGCCGCACGGGTCACCACTCATCAACCGTTCAACGGCCGGAT
TGGAGCGGAACCAAACGATGGGCTTCTCCGCCGCCAGGTACTCATTGATCGATGTGCTCCCCGAAGGCTCGCGATGTGTCATTAGCAGCACGTCGGCGAC
CCGCAGCAGGTCGCTCGCCTGCCCCTCATCTGCGGTCATCAAAACCCGATCTCCAAGTTCAGCGTCATGCAACTCCCTAACCAGCGTGGTTGTCTCGGAC
GCCGAATTATCAAGCGGTCCAACCCACAAGAATTGGACCGTTGGCTCGCAAGGGTCGGCGAGCGCGCAGCTCGCAATCGAAATGAACCGATCAAAGCCGC
CCGCCAGGTCCAGCCCTCCAGTACCAACCAGCAGCAAGCTATCGGGAGAGAGTCCCAGCTGTTGTTTGTTCAGCGCCGCATCTGTCACCGAAACGTGGTT
TGGCTCAGGACTGGAAACGCTTGCCAGTCGTTCGATGGTGTCGAATTCGGTATCGACAAAATGAAACTTCGCATCCGATGTAGTCAGGCTATTGGGCAAC
AGATGAGCGAACTTTGCCGGAAGTGAAACCGTTTGACAGACACTGGCGAAGTAGACAACTGATCGACGTCCTCGCCGCGCATCCGTGGGAGAATTGCCTG
AATCGGAATTCCCACTTCATCCAACCAATGGAGCAACTTTCCAGGATCATTGTCGAG

Translation

[42 - 956/957]  indirect strand
>GOS_1088020 Translation [42-956  indirect strand]
SGNSDSGNSPTDARRGRRSVVYFASVCQTVSLPAKFAHLLPNSLTTSDAKFHFVDTEFDTIERLASVSSPEPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTG
GLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPI
VWFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQDYRRRLSNANRKRRDRLVSVDELVYQASASLVERSVERTPRIDEVQSARTGIRLPESFHGR
RRKRV

[ Warning ] 5' incomplete: does not start with a Methionine
[ Warning ] 3' incomplete: following codon is not a STOP

Annotator commentaries

Nous avons choisit une ORF de 914 nucléotides qui ne comporte ni codon initiateur ni codon stop, donc incomplète en 3' et 5'. Ceci est confirmé par l'alignement multiple qui nous montre également l'existence de plusieurs gaps au sein de la séquence.

Notre ORf est un brin indirect (-3) codant pour un polypeptide de 305 acides aminés.


Après évaluation avec INTERPRO le domaine protéique associé à L'ORF correspond à domaine unintagreted : notre ORF ne possède aucun domaine protéique fonctionnel.


Après réalisation de plusieurs protocoles (BLASTP, BLASTX et BLASTP contre ENV_NR), le nombre d'homologues obtenus est insuffisant à la construction d'un arbre phylogénique.


Nous ne pouvons conclure quant à l'origine taxonomique de notre séquence provenant de la Mangrove on Isabella Island (Ecuador).

ORF finding

PROTOCOLE:


1) NCBI / copy and past ORF sequence / paramètre par defaut / ORF Find /

2) SMS / ORF Finder / copy and past ORF sequence / any codon / 1,2 and 3 / direct strand / 60 codons long / standard genetic code / submit

3) SMS / ORF Finder / copy and past ORF sequence / any codon / 1,2 and 3 / reverse strand / 60 codons long / standard genetic code / submit /
ANALYSE DES RÉSULTATS:

NCBI trouve 8 ORF alors que SMS en trouve 7.

Les réusltats devraient être identiques d'un site à l'autre.
HYPOTHÈSE : La différence doit être dû aux différents paramètres sur lesquels se basent NCBI et SMS:


. NCBI trouve une ORF de sens indirect 2 du 789ième nucléotide au 950ième nucléotide:


950 atgatcctggaaagttgctccattggttggatgaagtgggaattc

M I L E S C S I G W M K W E F

905 cgattcaggcaattctcccacggatgcgcggcgaggacgtcgatc

R F R Q F S H G C A A R T S I

860 agttgtctacttcgccagtgtctgtcaaacggtttcacttccggc

S C L L R Q C L S N G F T S G

815 aaagttcgctcatctgttgcccaatag 789et une autre ORF de sens indirect 3:


802 ctgttgcccaatagcctgactacatcggatgcgaagtttcatttt

L L P N S L T T S D A K F H F

757 gtcgataccgaattcgacaccatcgaacgactggcaagcgtttcc

V D T E F D T I E R L A S V S

712 agtcctgagccaaaccacgtttcggtgacagatgcggcgctgaac

S P E P N H V S V T D A A L N

667 aaacaacagctgggactctctcccgatagcttgctgctggttggt

K Q Q L G L S P D S L L L V G

622 actggagggctggacctggcgggcggctttgatcggttcatttcg

T G G L D L A G G F D R F I S

577 attgcgagctgcgcgctcgccgacccttgcgagccaacggtccaa

I A S C A L A D P C E P T V Q

532 ttcttgtgggttggaccgcttgataattcggcgtccgagacaacc

F L W V G P L D N S A S E T T

487 acgctggttagggagttgcatgacgctgaacttggagatcgggtt

T L V R E L H D A E L G D R V

442 ttgatgaccgcagatgaggggcaggcgagcgacctgctgcgggtc

L M T A D E G Q A S D L L R V

397 gccgacgtgctgctaatgacacatcgcgagccttcggggagcaca

A D V L L M T H R E P S G S T

352 tcgatcaatgagtacctggcggcggagaagcccatcgtttggttc

S I N E Y L A A E K P I V W F

307 cgctccaatccggccgttgaacggttgatgagtggtgacccgtgc

R S N P A V E R L M S G D P C

262 ggcgtcgagccggggcgcgtgttgcaagccgccgaccaggttaaa

G V E P G R V L Q A A D Q V K

217 tgcttgttgtccgatcaagattatcgacggcggctaagtaatgcc

C L L S D Q D Y R R R L S N A

172 aatcgcaagcgtcgcgatcggctggtctccgtggatgaactggtc

N R K R R D R L V S V D E L V

127 tatcaggcctcggcatcgttagtcgagcggtccgtggagcggaca

Y Q A S A S L V E R S V E R T

82 ccgcggattgatgaagttcagtccgcccgaacgggcattcgtctc

P R I D E V Q S A R T G I R L

37 ccggagtcgtttcacggtcgtcgtcgcaagcgggtcg 1


. SMS ne trouve aucune ORF dans le sens indirect 2.Ce dernier programme doit trouver plus optimal de coupler les deux ORF de NCBI citées ci-dessus étant toutes deux de sens indirect et de cadre de lecture différent. Mais cela reste une hypohèse.
On a donc deux ORF intéressantes :


1)NCBI : une ORF de 1 à 802 de sens 3 indirect

3)SMS : une ORF de 42 à 956 de sens 3 indirectOn effectue alors un blastx afin d'observer les séquences les plus proches de la séquence issue de Mangrove on Isabella Island (cf BLAST). Les séquences obtenues les plus homologues sont toutes de sens -3. Ce résultat est cohérent avec les ORF choisies ultérieurement.


Ne pouvant pas plus les distinguer, on effectue la suite de l'analyse avec l'ORF la plus longue obtenue avec le protocole 3).


On ne peut déterminer la présence de codon stop et de codon initiateur : cette ORF est incomplète en 3' et en 5'.RÉSULTATS BRUTS:
______________________________________________________________________________________________________________________
                            1) avec NCBI :
_______________________________________________________________________________________________________________________


Length: 267 aa

  802 ctgttgcccaatagcctgactacatcggatgcgaagtttcatttt
    L L P N S L T T S D A K F H F 
  757 gtcgataccgaattcgacaccatcgaacgactggcaagcgtttcc
    V D T E F D T I E R L A S V S 
  712 agtcctgagccaaaccacgtttcggtgacagatgcggcgctgaac
    S P E P N H V S V T D A A L N 
  667 aaacaacagctgggactctctcccgatagcttgctgctggttggt
    K Q Q L G L S P D S L L L V G 
  622 actggagggctggacctggcgggcggctttgatcggttcatttcg
    T G G L D L A G G F D R F I S 
  577 attgcgagctgcgcgctcgccgacccttgcgagccaacggtccaa
    I A S C A L A D P C E P T V Q 
  532 ttcttgtgggttggaccgcttgataattcggcgtccgagacaacc
    F L W V G P L D N S A S E T T 
  487 acgctggttagggagttgcatgacgctgaacttggagatcgggtt
    T L V R E L H D A E L G D R V 
  442 ttgatgaccgcagatgaggggcaggcgagcgacctgctgcgggtc
    L M T A D E G Q A S D L L R V 
  397 gccgacgtgctgctaatgacacatcgcgagccttcggggagcaca
    A D V L L M T H R E P S G S T 
  352 tcgatcaatgagtacctggcggcggagaagcccatcgtttggttc
    S I N E Y L A A E K P I V W F 
  307 cgctccaatccggccgttgaacggttgatgagtggtgacccgtgc
    R S N P A V E R L M S G D P C 
  262 ggcgtcgagccggggcgcgtgttgcaagccgccgaccaggttaaa
    G V E P G R V L Q A A D Q V K 
  217 tgcttgttgtccgatcaagattatcgacggcggctaagtaatgcc
    C L L S D Q D Y R R R L S N A 
  172 aatcgcaagcgtcgcgatcggctggtctccgtggatgaactggtc
    N R K R R D R L V S V D E L V 
  127 tatcaggcctcggcatcgttagtcgagcggtccgtggagcggaca
    Y Q A S A S L V E R S V E R T 
   82 ccgcggattgatgaagttcagtccgcccgaacgggcattcgtctc
    P R I D E V Q S A R T G I R L 
   37 ccggagtcgtttcacggtcgtcgtcgcaagcgggtcg 1   
    P E S F H G R R R K R V 

	
Frame		from		to	Length
-3		1	..	802	802 
+3		318	..	764	447
+2		467	..	826	360
-2		789	..	950	162
+1		814	..	956	144
+1		352	..	480	129
+1		112	..	222	111
+2		2	..	109	108

________________________________________________________________________________________________________________________
                          2) avec SMS sens direct
______________________________________________________________________________________________________________________>ORF number 1 in reading frame 1 on the direct strand extends from base 1 to base 222.
CGACCCGCTTGCGACGACGACCGTGAAACGACTCCGGGAGACGAATGCCCGTTCGGGCGG
ACTGAACTTCATCAATCCGCGGTGTCCGCTCCACGGACCGCTCGACTAACGATGCCGAGG
CCTGATAGACCAGTTCATCCACGGAGACCAGCCGATCGCGACGCTTGCGATTGGCATTAC
TTAGCCGCCGTCGATAATCTTGATCGGACAACAAGCATTTAA

>Translation of ORF number 1 in reading frame 1 on the direct strand.
RPACDDDRETTPGDECPFGRTELHQSAVSAPRTARLTMPRPDRPVHPRRPADRDACDWHY
LAAVDNLDRTTSI*

>ORF number 2 in reading frame 1 on the direct strand extends from base 586 to base 783.
ACCGATCAAAGCCGCCCGCCAGGTCCAGCCCTCCAGTACCAACCAGCAGCAAGCTATCGG
GAGAGAGTCCCAGCTGTTGTTTGTTCAGCGCCGCATCTGTCACCGAAACGTGGTTTGGCT
CAGGACTGGAAACGCTTGCCAGTCGTTCGATGGTGTCGAATTCGGTATCGACAAAATGAA
ACTTCGCATCCGATGTAG

>Translation of ORF number 2 in reading frame 1 on the direct strand.
TDQSRPPGPALQYQPAASYRERVPAVVCSAPHLSPKRGLAQDWKRLPVVRWCRIRYRQNE
TSHPM*

>ORF number 1 in reading frame 2 on the direct strand extends from base 185 to base 385.
CCGCCGTCGATAATCTTGATCGGACAACAAGCATTTAACCTGGTCGGCGGCTTGCAACAC
GCGCCCCGGCTCGACGCCGCACGGGTCACCACTCATCAACCGTTCAACGGCCGGATTGGA
GCGGAACCAAACGATGGGCTTCTCCGCCGCCAGGTACTCATTGATCGATGTGCTCCCCGA
AGGCTCGCGATGTGTCATTAG

>Translation of ORF number 1 in reading frame 2 on the direct strand.
PPSIILIGQQAFNLVGGLQHAPRLDAARVTTHQPFNGRIGAEPNDGLLRRQVLIDRCAPR
RLAMCH*

>ORF number 2 in reading frame 2 on the direct strand extends from base 386 to base 826.
CAGCACGTCGGCGACCCGCAGCAGGTCGCTCGCCTGCCCCTCATCTGCGGTCATCAAAAC
CCGATCTCCAAGTTCAGCGTCATGCAACTCCCTAACCAGCGTGGTTGTCTCGGACGCCGA
ATTATCAAGCGGTCCAACCCACAAGAATTGGACCGTTGGCTCGCAAGGGTCGGCGAGCGC
GCAGCTCGCAATCGAAATGAACCGATCAAAGCCGCCCGCCAGGTCCAGCCCTCCAGTACC
AACCAGCAGCAAGCTATCGGGAGAGAGTCCCAGCTGTTGTTTGTTCAGCGCCGCATCTGT
CACCGAAACGTGGTTTGGCTCAGGACTGGAAACGCTTGCCAGTCGTTCGATGGTGTCGAA
TTCGGTATCGACAAAATGAAACTTCGCATCCGATGTAGTCAGGCTATTGGGCAACAGATG
AGCGAACTTTGCCGGAAGTGA

>Translation of ORF number 2 in reading frame 2 on the direct strand.
QHVGDPQQVARLPLICGHQNPISKFSVMQLPNQRGCLGRRIIKRSNPQELDRWLARVGER
AARNRNEPIKAARQVQPSSTNQQQAIGRESQLLFVQRRICHRNVVWLRTGNACQSFDGVE
FGIDKMKLRIRCSQAIGQQMSELCRK*

>ORF number 1 in reading frame 3 on the direct strand extends from base 204 to base 764.
TCGGACAACAAGCATTTAACCTGGTCGGCGGCTTGCAACACGCGCCCCGGCTCGACGCCG
CACGGGTCACCACTCATCAACCGTTCAACGGCCGGATTGGAGCGGAACCAAACGATGGGC
TTCTCCGCCGCCAGGTACTCATTGATCGATGTGCTCCCCGAAGGCTCGCGATGTGTCATT
AGCAGCACGTCGGCGACCCGCAGCAGGTCGCTCGCCTGCCCCTCATCTGCGGTCATCAAA
ACCCGATCTCCAAGTTCAGCGTCATGCAACTCCCTAACCAGCGTGGTTGTCTCGGACGCC
GAATTATCAAGCGGTCCAACCCACAAGAATTGGACCGTTGGCTCGCAAGGGTCGGCGAGC
GCGCAGCTCGCAATCGAAATGAACCGATCAAAGCCGCCCGCCAGGTCCAGCCCTCCAGTA
CCAACCAGCAGCAAGCTATCGGGAGAGAGTCCCAGCTGTTGTTTGTTCAGCGCCGCATCT
GTCACCGAAACGTGGTTTGGCTCAGGACTGGAAACGCTTGCCAGTCGTTCGATGGTGTCG
AATTCGGTATCGACAAAATGA

>Translation of ORF number 1 in reading frame 3 on the direct strand.
SDNKHLTWSAACNTRPGSTPHGSPLINRSTAGLERNQTMGFSAARYSLIDVLPEGSRCVI
SSTSATRSRSLACPSSAVIKTRSPSSASCNSLTSVVVSDAELSSGPTHKNWTVGSQGSAS
AQLAIEMNRSKPPARSSPPVPTSSKLSGESPSCCLFSAASVTETWFGSGLETLASRSMVS
NSVSTK*

_______________________________________________________________________________________________________________________
                         3) avec SMS sens indirect
________________________________________________________________________________________________________________________>ORF number 1 in reading frame 1 on the reverse strand extends from base 289 to base 519.
ACAAACAACAGCTGGGACTCTCTCCCGATAGCTTGCTGCTGGTTGGTACTGGAGGGCTGG
ACCTGGCGGGCGGCTTTGATCGGTTCATTTCGATTGCGAGCTGCGCGCTCGCCGACCCTT
GCGAGCCAACGGTCCAATTCTTGTGGGTTGGACCGCTTGATAATTCGGCGTCCGAGACAA
CCACGCTGGTTAGGGAGTTGCATGACGCTGAACTTGGAGATCGGGTTTTGA

>Translation of ORF number 1 in reading frame 1 on the reverse strand.
TNNSWDSLPIACCWLVLEGWTWRAALIGSFRLRAARSPTLASQRSNSCGLDRLIIRRPRQ
PRWLGSCMTLNLEIGF*

No ORFs were found in reading frame 2.

>ORF number 1 in reading frame 3 on the reverse strand extends from base 42 to base 956.
AGTGGGAATTCCGATTCAGGCAATTCTCCCACGGATGCGCGGCGAGGACGTCGATCAGTT
GTCTACTTCGCCAGTGTCTGTCAAACGGTTTCACTTCCGGCAAAGTTCGCTCATCTGTTG
CCCAATAGCCTGACTACATCGGATGCGAAGTTTCATTTTGTCGATACCGAATTCGACACC
ATCGAACGACTGGCAAGCGTTTCCAGTCCTGAGCCAAACCACGTTTCGGTGACAGATGCG
GCGCTGAACAAACAACAGCTGGGACTCTCTCCCGATAGCTTGCTGCTGGTTGGTACTGGA
GGGCTGGACCTGGCGGGCGGCTTTGATCGGTTCATTTCGATTGCGAGCTGCGCGCTCGCC
GACCCTTGCGAGCCAACGGTCCAATTCTTGTGGGTTGGACCGCTTGATAATTCGGCGTCC
GAGACAACCACGCTGGTTAGGGAGTTGCATGACGCTGAACTTGGAGATCGGGTTTTGATG
ACCGCAGATGAGGGGCAGGCGAGCGACCTGCTGCGGGTCGCCGACGTGCTGCTAATGACA
CATCGCGAGCCTTCGGGGAGCACATCGATCAATGAGTACCTGGCGGCGGAGAAGCCCATC
GTTTGGTTCCGCTCCAATCCGGCCGTTGAACGGTTGATGAGTGGTGACCCGTGCGGCGTC
GAGCCGGGGCGCGTGTTGCAAGCCGCCGACCAGGTTAAATGCTTGTTGTCCGATCAAGAT
TATCGACGGCGGCTAAGTAATGCCAATCGCAAGCGTCGCGATCGGCTGGTCTCCGTGGAT
GAACTGGTCTATCAGGCCTCGGCATCGTTAGTCGAGCGGTCCGTGGAGCGGACACCGCGG
ATTGATGAAGTTCAGTCCGCCCGAACGGGCATTCGTCTCCCGGAGTCGTTTCACGGTCGT
CGTCGCAAGCGGGTC

>Translation of ORF number 1 in reading frame 3 on the reverse strand.
SGNSDSGNSPTDARRGRRSVVYFASVCQTVSLPAKFAHLLPNSLTTSDAKFHFVDTEFDT
IERLASVSSPEPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALA
DPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMT
HREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQD
YRRRLSNANRKRRDRLVSVDELVYQASASLVERSVERTPRIDEVQSARTGIRLPESFHGR
RRKRVMultiple Alignement

PROTOCOLE:


EBI / clustalW / copier/coller séquences homologues / result / view alignement file / copier/collerANALYSE DES RÉSULTATS:


On réalise ici un alignement multiple avec 4 séquences homologues, ce qui n'assure pas la fiabilité des résultats.Des régions identiques aux cinq séquences sont identifiées : par exemple, en position 196 et 198 de l'ORF se trouvent respectivement E (acide glutamique) et P (proline) mais de nombreux gaps sont également observés : en position 33, 47, 76... On compte au total 5 gaps de plus de 10 aa : l'ORF a donc des acides aminés manquant.


On remarque que les séquences Firmicut1 et Firmicut2 couvrent de part et d'autre l'ORF . On en déduit qu'elle n'est pas complète en 3' et en 5'.


Ces remarques confirment que l'on ne peut continuer l'analyse de GOS_1088020 ADN génomique (Galapagos Islands: Mangrove on Isabella Island).


RÉSULTATS BRUTS:


Etiquetage des séquences :


>Firmicut1 Ruminococcus gnavus ATCC 29149/Firmicutes/ref|ZP_02042715.1| gi|154505977|ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] 
MKRDGISIENEACRSYVNMEQTGNMWELQEQDPQLHVYFTESVMGVRLSFFLCIEGIEALNAVLYYKGKGEVFSEKQAYH
FPLYLNRHIEKEIYFPYPAEAVRLDLSDQNVVVKIEKLEIASASSENALNALKENMGQLGRKEKIAVLTHDMSNTGAPLL
AYHIAEKLKENGRDVVVLAANHGDGFLEEKYAEKEIPIFYLHDNARNQISVGWCGTKGESKNWEAEEYLEHLMQLLREEG
FCRVITNTVVSGKYVPLLKQYGFFIVSLIHEMKTTIELYGFLSPGESIAYYSDYIVFPDYSVQKGFETLFPVIRGKCSIR
PQGVYMQVDEEGDSRFSFEEYGFSLDQKIVMCSGTCELRKGTDLFVSAAQILSRKEKTEEVHFVWTGKFSDPILEGWIYN
QIRQSNLEGKVHFIPFIKDKQKYHELLRHADVFWLTSREDPFPSVVLEAMKYEIPVVAFKNSGGVNTMLDEGRGNLISEF
DVEEMAKVTKQLLSERREEVLTGAKAWIEDKLKFDDYIRYLEQLFQNKVQIVPEIDLYEIITPKLHEYFQGEVSSQIEKE
RIHQIQIMKDSKKFKFSDDKIVFFDIADRTNYFEDKMVMKESGEICRDLFLDRPLICVPPYYCKKSAGELTGSRKILCGA
NVLSKQMEKSGQLLLLEQLMEYQGIYLMGAGVCDFTEGDQISDYTQNVLHFLLSSKGVHAVRDEKTRYFLEQIGIHNVIR
TGCPSLWSLTAQRCKKIPKEKGKEVLVVLEEKKDCREEDSRMLNMLREEYETVYIWIKDRKNLDYLQKLGDLNKYKLLPG
SISTLKKIFCETAELDYIGTNIQIGIQSLTMLKRSLILSDTDYAQALREEMHLPVLGRSMQKEVEAWITAPYETRVLLPE
ENIKYWKSQFVRKFARWYKKR

>Bacteroi1 Bacteroides caccae ATCC 43185/Bacteroidetes/ref|ZP_01959102.1| gi|153806434|ref|ZP_01959102.1| hypothetical protein BACCAC_00698 [Bacteroides caccae ATCC 43185] 
MKKKLIFICCEMGKGGVSKSLASLLNTIDYDVYNVDLFLFSRQGLFLDQVPSNVNILKETTTLRELIFTFKFIAAFKRLL
SIVLCKRITSLEKRWRLFWKLNKKSFRPNSKKYDCAISYNDGVELYYMVDCLCANVKIAWNHTNYTNSFTYKPTLDKFYY
DRVNYIVTISEECAYTLKRVFPENADKVRIIENIVLKDTLMSLAEVENPYDSYSIDRDTTVICTVAGLYVRKGFDYASVA
LGNLKKEGIKFLWFIVGGGPEENEIKDLVRNNNIENETFFLHQQSNPYKFVKWADIFLLTSHAEGKSIAIEEAKLLEKPI
LITHFASAFDQIESGKSGLVAEMTNDSVTEKLRMLIGDKDLQTNLSNYLKNNTHSNRDKNINALYSLINS

>Bacteroi2 Dyadobacter/Bacteroidetes/ref|YP_003087157.1| gi|255036536|ref|YP_003087157.1| glycosyl transferase group 1 [Dyadobacter fermentans DSM 18053] 
MEQKKILFVSHDANRAGSQLLLLQLLRLLKERGVPMHLLLCNGGELESEFEEVVGVTRLYHKKITTPPLTGKILRKTNLL
KMYEERSLQKGNERILAELEQQNIGLIFINSIANAEVYYDFLRPFHQLPLVLFVHELAMSVKIYTQEKQLAYLLKKTDHL
IAVSNAVADYYIRKYDFPGAHVSTFTLIDHEHIDQRLAAVQHDILEKTYKVPEDAIVIGGCGNAEWRKGNDIFNWIASRV
IRKTQPLPVYFVWVGAGPQHEIYELIASDIRQMGLSDKIILIPPTPRALDYINRFDVLLLSSREDPYPLVVMEAALQEIP
VVCFEDAGGAPELIEADAGFVVPYMDISAASDAIIQLILDPSLRNTMGQNARRKVLERHNTDKSVASVEAIIQKYLPLQV
SEQHNQ

>Firmicut2 Clostridium scindens ATCC 35704/Firmicutes/ref|ZP_02429964.1| gi|167757837|ref|ZP_02429964.1| hypothetical protein CLOSCI_00168 [Clostridium scindens ATCC 35704] 
MEEVKETLIIKTGKIVKTKGLSVEGKKWIFEDNDPQIYIRFDNAVYGIRITGNCYQADFKQSLSTVYYKGLEDCFTETKS
CRFLFEPDNQKVREIRFGFPINEIRFDPVEISGVCFVDGIYIEPIPKSYLIEDSLARRIEQERHRDKVIIVTHDLSATGA
PILACHIAKKMKQNKVEVVVLAGKLGNGYLEEQYKKWNIPVICLDNTQNEEFEYINIKNNSKKCGLNEREFLENLFRMLR
RQGFMTVITNTIVSGHYVELLKDYNFKIISLIHEMRASIELYGFVEPGRKIAENADYIVFPNQYVENDFRKIYPEIKGNT
LIKAQGVYLENVEEDANFNLEEYGINLNDLVIMSSGTCELRKGVDLFVNAALIFIDRNREKDVHFIWTGNFNNKELQCWI
INQLERSGSQRKIQFIPFIKEAAKYKTLLSRADAFWAMSREDPFPSTVLEAMKNEVPVVGFNGTGGIQVMLSNNRGILID
GFNLEKVVECTEKLVEQNEKNKVLIEEAKKYVDEMEFDSYVKFLRDFLSKPVKINPKLDIYKWSEKTCHYYDRLEETDCT
LKRKQIEWDRCKLLFKRKEISKEDMVYLDSAIATSDVEDEIIMDYCTNICEEVFPTVRKKHIPIRVNDEKFEDIEGFLKI
LCGNNLLSTRLEKSKQWLLPNNIWNYRNTCLLGAGISHFDTETSFSDFTKSFLRFILQSKYYHSVCDEQTKEILHSMGIK
NVINTSFPSMWKLTPDFCARIPVNKAENVLTTISGRPENVENDLFMLKILKENYKKVYIWIQKQFDYQYIRREMKLDDYT
IIPPSLSELDKILLIKDMDYIGARFHIAVRNLNYGHRSLIIGGDDNAKGIISETNLPVLQEHKIKSDLQDIIYQKWGVNK
IVIPLDKIKEWKDQFEL

>ORF 
SGNSDSGNSPTDARRGRRSVVYFASVCQTVSLPAKFAHLLPNSLTTSDAKFHFVDTEFDT
IERLASVSSPEPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALA
DPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMT
HREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQD
YRRRLSNANRKRRDRLVSVDELVYQASASLVERSVERTPRIDEVQSARTGIRLPESFHGR
RRKRVAlignement multiple :CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment


Firmicut1    --MKRDGISIENEACRSYVNMEQTGNMWELQEQDPQLHVYFTESVMGVRLSFFLCIEGIE 58
Firmicut2    MEEVKETLIIKTGKIVKTKGLSVEGKKWIFEDNDPQIYIRFDNAVYGIRITGNCYQADFK 60
Bacteroi2    ------------------------------------------------------------
Bacteroi1    ------------------------------------------------------------
ORF       ------------------------------------------------------------
                                      

Firmicut1    ALNAVLYYKGKGEVFSEKQAYHFPLYLNRHIEKEIYFPYPAEAVRLDLSDQNVVVKIEKL 118
Firmicut2    QSLSTVYYKGLEDCFTETKSCRFLFEPDNQKVREIRFGFPINEIRFDPVEISGVCFVDGI 120
Bacteroi2    ------------------------------------------------------------
Bacteroi1    ------------------------------------------------------------
ORF       ------------------------------------------------------------
                                      

Firmicut1    EIASASSENALN-ALKENMGQLGRKEKIAVLTHDMSNTGAPLLAYHIAEKLKENGRDVVV 177
Firmicut2    YIEPIPKSYLIEDSLARRIEQERHRDKVIIVTHDLSATGAPILACHIAKKMKQNKVEVVV 180
Bacteroi2    ----------------------MEQKKILFVSHDANRAGSQLLLLQLLRLLKERGVPMHL 38
Bacteroi1    -----------------------MKKKLIFICCEMGKGGVSKSLASLLNTIDYDVYNVDL 37
ORF       -----------------------------------------------SGNSDSGNSPTDA 13
                                  .    

Firmicut1    LAANHGDGFLEEKYAEKEIP--IFYLHDNARNQISVGWCGTKGESKNWEAEEYLEH---- 231
Firmicut2    LAGKLGNGYLEEQYKKWNIP--VICLDNTQNEEFEYINIKNNSKKCGLNEREFLEN---- 234
Bacteroi2    LLCNGGE--LESEFEEVVGV--TRLYHKKITTPPLTGKILRKTNLLKMYEERSLQKGNER 94
Bacteroi1    FLFSRQGLFLDQVPSNVNILKETTTLRELIFTFKFIAAFKRLLSIVLCKRITSLEKR-WR 96
ORF       RRGRRSVVYFASVCQTVSLP---------------------------------------A 34
             : .                        

Firmicut1    LMQLLREEGFCRVITNTVVSG-KYVPLLKQYG-FFIVSLIHEMKTTIELYG-----FLSP 284
Firmicut2    LFRMLRRQGFMTVITNTIVSG-HYVELLKDYN-FKIISLIHEMRASIELYG-----FVEP 287
Bacteroi2    ILAELEQQNIGLIFINSIANAEVYYDFLRPFHQLPLVLFVHELAMSVKIYT-----QEKQ 149
Bacteroi1    LFWKLNKKSFRPNSK-KYDCAISYNDGVELYYMVDCLCANVKIAWNHTNYTNSFTYKPTL 155
ORF       KFAHLLPNSLTTS----------------------------------------------- 47
         : *  :.:                         

Firmicut1    GESIAYYSDYIVFPDYSVQKGFETLFPVIRGKC---SIRPQGVYMQVDEEGDSRFSFEEY 341
Firmicut2    GRKIAENADYIVFPNQYVENDFRKIYPEIKGNT---LIKAQGVYLEN-VEEDANFNLEEY 343
Bacteroi2    LAYLLKKTDHLIAVSNAVADYYIRKYDFPGAHVSTFTLIDHEHIDQRLAAVQHDILEKTY 209
Bacteroi1    DKFYYDRVNYIVTISEECAYTLKRVFPENADKVR--IIENIVLKDTLMSLAEVENPYDSY 213
ORF       -----DAKFHFVDTEFDTIERLASVSSPEPNHVS---------------VTDAALNKQQL 87
             ::: .         :          :   . 

Firmicut1    GFSLDQKIVMCSGTCELRKGTDLFVSAAQILSRKEKTEEVHFVWTG-KFSDPILEGWIYN 400
Firmicut2    GINLNDLVIMSSGTCELRKGVDLFVNAALIFIDRNREKDVHFIWTG-NFNNKELQCWIIN 402
Bacteroi2    KVPEDAIVIGGCGNAEWRKGNDIFNWIASRVIRKTQPLPVYFVWVG-AGPQHEIYELIAS 268
Bacteroi1    SIDRDTTVICTVAGLYVRKG----FDYASVALGNLKKEGIKFLWFI-VGGGP-EENEIKD 267
ORF       GLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVR 147
         .  :  ::  .   *    *      : *:*       : 

Firmicut1    QIRQSNLEGKVHFIPFIKDKQKYHELLRHADVFWLTSREDPFPSVVLEAMKYEIPVVAFK 460
Firmicut2    QLERSGSQRKIQFIPFIKEAAKYKTLLSRADAFWAMSREDPFPSTVLEAMKNEVPVVGFN 462
Bacteroi2    DIRQMGLSDKIILIPPTPRALDY---INRFDVLLLSSREDPYPLVVMEAALQEIPVVCFE 325
Bacteroi1    LVRNNNIENETFFLHQQSNPYKF---VKWADIFLLTSHAEGKSIAIEEAKLLEKPILITH 324
ORF       ELHDAELGDRVLMTADEGQASDL---LRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFR 204
         :.   .  :    .   :  * :   :  .  : *  * *:: .

Firmicut1    NSGGVNTMLDEGRGNLISEFDVEEMAKVTKQLLSER--REEVLTGAKAWIEDKLKFDDYI 518
Firmicut2    GTGGIQVMLSNNRGILIDGFNLEKVVECTEKLVEQNE-KNKVLIEEAKKYVDEMEFDSYV 521
Bacteroi2    DAGGAPELIEADAGFVVPYMDISAASDAIIQLILDPSLRNTMGQNARRKVLERHNTDKSV 385
Bacteroi1    FASAFDQIESGKSG-LVAEMTNDSVTEKLRMLIGDKD--LQTNLSNYLKNNTHSNRDKNI 381
ORF       SNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQDYRRRLSNANRKRRDRLVSVDELVY 264
          .  : .   :   .  .  *  :           :  

Firmicut1    RYLEQLFQNKVQIVPEIDLYEIITPKLHEYFQGEVS-SQIEKERIHQIQIMKDSKKFKFS 577
Firmicut2    KFLRDFLSKPVKINPKLDIYKWSEKTCHYYDRLEETDCTLKRKQIEWDRCKLLFKRKEIS 581
Bacteroi2    ASVEAIIQKYLPLQVSEQHNQ--------------------------------------- 406
Bacteroi1    NALYSLINS--------------------------------------------------- 390
ORF       QASASLVERSVERTPRIDEVQSARTG----IRLPESFHGRRRKRV--------------- 305
           :..                          

Firmicut1    DDKIVFFDIADRTNYFEDKMVMKESGEICRDLFLDRPLICVPPYYCKKSAGELTGSRKIL 637
Firmicut2    KEDMVYLDSAIATSDVEDEIIMDYCTNICEEVFPTVRKKHIPIRVNDEKFEDIEGFLKIL 641
Bacteroi2    ------------------------------------------------------------
Bacteroi1    ------------------------------------------------------------
ORF       ------------------------------------------------------------
                                      

Firmicut1    CGANVLSKQMEKSGQLLLLEQLMEYQGIYLMGAGVCDFTEGDQISDYTQNVLHFLLSSKG 697
Firmicut2    CGNNLLSTRLEKSKQWLLPNNIWNYRNTCLLGAGISHFDTETSFSDFTKSFLRFILQSKY 701
Bacteroi2    ------------------------------------------------------------
Bacteroi1    ------------------------------------------------------------
ORF       ------------------------------------------------------------
                                      

Firmicut1    VHAVRDEKTRYFLEQIGIHNVIRTGCPSLWSLTAQRCKKIPKEKGKEVLVVLEEKKDCRE 757
Firmicut2    YHSVCDEQTKEILHSMGIKNVINTSFPSMWKLTPDFCARIPVNKAENVLTTISGRPENVE 761
Bacteroi2    ------------------------------------------------------------
Bacteroi1    ------------------------------------------------------------
ORF       ------------------------------------------------------------
                                      

Firmicut1    EDSRMLNMLREEYETVYIWIKDRKNLDYLQKLGDLNKYKLLPGSISTLKKIFCETAELDY 817
Firmicut2    NDLFMLKILKENYKKVYIWIQKQFDYQYIRREMKLDDYTIIPPSLSELDKILLIK-DMDY 820
Bacteroi2    ------------------------------------------------------------
Bacteroi1    ------------------------------------------------------------
ORF       ------------------------------------------------------------
                                      

Firmicut1    IGTNIQIGIQSLTMLKRSLILSDTDYAQALREEMHLPVLGR-SMQKEVEAWITAPYET-R 875
Firmicut2    IGARFHIAVRNLNYGHRSLIIGGDDNAKGIISETNLPVLQEHKIKSDLQDIIYQKWGVNK 880
Bacteroi2    ------------------------------------------------------------
Bacteroi1    ------------------------------------------------------------
ORF       ------------------------------------------------------------
                                      

Firmicut1    VLLPEENIKYWKSQFVRKFARWYKKR 901
Firmicut2    IVIPLDKIKEWKDQFEL--------- 897
Bacteroi2    --------------------------
Bacteroi1    --------------------------
ORF

Protein Domains

PROTOCOLE:


1) INTERPRO / copy and past protein sequence / paramètre par defaut / submit jobANALYSE DES RÉSULTATS:


On obtient un seul résultat.

Le domaine étant ununtegrated, on ne considère pas que notre ORF possède un domaine proteique fonctionnel.

RÉSULTATS BRUTS:

GOS_1088020	917852CB52301BEE	305	superfamily	SSF53756	UDP-Glycosyltransferase/glycogen phosphorylase	84	268	1e-09	T	17-Nov-2009	NULL	NULL	

Phylogeny

PROTOCOLE:


ANALYSE DES RÉSULTATS:

RÉSULTATS BRUTS:Taxonomy report

PROTOCOLE:


ANALYSE DES RESULTATS:

RÉSULTATS BRUTS:
BLAST

PROTOCOLE:1)NCBI / blastp / copy and past ORF sequence / database "nr" / BLAST /

a. copy and past la list complete des hits /

b. copy and paste homologue alignements


2)NCBI / blastp / copy and past ORF sequence / database "swissprot" / BLAST /

a. copy and past la list complete des hits /

b. copy and paste homologue alignements


3) NCBI / blastx / copy and past ORF sequence / paramètre par defaut / BLAST /

a. copy and past la list complete des hits /

b. copy and paste homologue alignements/


4) NCBI / blastx / copy and past ORF sequence / database "swissprot" / BLAST /

a. copy and past la list complete des hits /

b. copy and paste homologue alignements


5)NCBI / blastp / copy and past ORF sequence / database "env_nr" / BLAST /

a. copy and past la list complete des hits /

b. copy and paste homologue alignements /ANALYSE DES RÉSULTATS:La zone des séquences, dont la e-value est comprise entre 1e-10 et 1e-03, est une zone considérée comme "floue" car il y est difficile de determiner un score seuil.BLASTP DATABASE NR

Dans notre cas, il existe 10 séquences dont la e-value est inférieure à 1e-03 :


ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminoc... 55.1 1e-05

ref|ZP_01959102.1| hypothetical protein BACCAC_00698 [Bactero... 52.4 6e-05

ref|YP_003087157.1| glycosyl transferase group 1 [Dyadobacter... 48.9 6e-04 Gene info

ref|ZP_02429964.1| hypothetical protein CLOSCI_00168 [Clostri... 48.5 8e-04

ref|YP_722826.1| glycosyl transferase family protein [Trichod... 48.1 0.001 Gene info

ref|ZP_01468902.1| hypothetical protein BL107_05779 [Synechoc... 47.4 0.002

ref|ZP_01092016.1| glycosyl transferase, group 1 [Blastopirel... 47.0 0.003

ref|ZP_05737044.1| glycosyl transferase CpoA [Granulicatella ... 46.2 0.004

ref|ZP_01892940.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola... 45.8 0.006

ref|YP_001233756.1| glycosyl transferase, group 1 [Acidiphili... 45.4 0.007 Gene info


Au delà de cette valeur, les séquences ne sont plus considérées comme homologues.


Une analyse des alignements deux à deux peut nous permettre d'affiner notre sélection des séquences homologues.

Pour cela, cinq critères sont à évaluer : .l'alignement

.le % d'identité

.la e-value

.la proportion de l'alignement de query sur subject

.la position1.b) exemple du premier alignement deux à deux :>ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149]

gb|EDN75896.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149]

Length_901


Score _ 55.1 bits (131), Expect _ 1e-05, Method: Compositional matrix adjust.

Identities _ 58/227 (25%), Positives _ 98/227 (43%), Gaps _ 14/227 (6%)


Query 79 DAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNS 138

D+ + ++ G S D +++ +G +L G D F+S A V F+W G +

Sbjct 333 DSRFSFEEYGFSLDQKIVMCSGTCELRKGTDLFVSAAQILSRKEKTEEVHFVWTGKFSDP 392


Query 139 ASETTTLVRELHDAELGDRVL---MTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLA 195

E + ++ + L +V D+ + +LLR ADV +T RE + + E +

Sbjct 393 ILE-GWIYNQIRQSNLEGKVHFIPFIKDKQKYHELLRHADVFWLTSREDPFPSVVLEAMK 451


Query 196 AEKPIVWFRSNPAVERLM-SGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQDYRRR--LSNANRKR 252

E P+V F+++ V ++ G + V + A K LLS+ RR L+ A

Sbjct 452 YEIPVVAFKNSGGVNTMLDEGRGNLISEFDVEEMAKVTKQLLSE---RREEVLTGAKAWI 508


Query 253 RDRLVSVDELVYQASASLVERSVERTPRIDEVQSARTGIRLPESFHG 299

D+L D + Y L + V+ P ID + +L E F G

Sbjct 509 EDKLKFDDYIRY--LEQLFQNKVQIVPEIDLYEIITP--KLHEYFQG 551. Nous avons vu précédemment que notre ORF, de 305 aa, est incomplète en 3' et en 5'. On suppose alors que notre ORF continue de part et d'autre de l'alignement avec subject ce qui appuie l'éventualité que cette séquence subject est homologue.


. Les pourcentages sont de 25% d'identité (acides aminés identiques) et 43% "positives" (d'acides aminés proches).Ce qui couvre 68% de forte similarité.


. L'e-value est comprise entre 1e-10 < 1e-05 < 1e-03, donc cette séquence remplie le critère d'homologie.


. 227 acides aminés de query ( de 305 aa au total) s'alignent avec la séquence subject (de 901 aa au total). On a donc un rapport d'environ un tiers d'homologie, ce qui est correcte.


.Query débute à la 333ième position et finie à la 551ième position de subject. L'aligenement deux à deux évalué étant le premier de la liste, la position de query sur subject sera un critère de selection afin de qualifier d'homologues ou non les autres séquences alignées.


D'après ces 5 critères, cette séquence subject est bien considérée comme homologue à query.


On choisit pour les prochains alignements deux à deux les séquences respectant ces critères. Les 10 premières séquences sont qualifiées d'homologues.

Ainsi, tous les alignements deux à deux de chaque protocole sont évalués de cette façon.BLASTP DATABASE SWISSPROT

2.b) Ce BLAST ne nous permet pas d'identifier d'homologues, avec la base de donnée swissprot (la e-value la plus faible étant de 0,48) .
Le manque de séquences homologues nous amène à effectuer un blastx.BLASTX DATABASE NR

3.b) On obtient six séquences homologues :


ref|YP_001233756.1| glycosyl transferase, group 1 [Acidiphili... 47.8 0.002

ref|ZP_04334866.1| glycosyltransferase [Nocardiopsis dassonvi... 47.0 0.003

ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminoc... 47.0 0.003

ref|ZP_01892940.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola... 47.0 0.003

ref|NP_495358.1| hypothetical protein H43E16.1 [Caenorhabditi... 47.0 0.003

ref|ZP_03893052.1| glycosyltransferase [Geodermatophilus obsc... 45.4 0.008
BLASTX DATABASE SWISSPROT

4.b)Un BLASTX contre la database SWISSPROT n'est pas utile, et ne nous apprendra rien de plus qu'un BLASTX contre la database NR.
Les résultats ne s'améliorant pas, on est amené à effectuer un blastp contre la banque environnementale.
BLASTP DATABASE ENV_NR

5.b) On obtient quatre séquences homologues:


gb|EDJ40535.1| hypothetical protein GOS_1701247 [marine metag... 47.8 3e-04

gb|EBV08418.1| hypothetical protein GOS_6958884 [marine metag... 47.4 4e-04

gb|EDJ21520.1| hypothetical protein GOS_1735167 [marine metag... 47.0 5e-04

gb|ECY60820.1| hypothetical protein GOS_2330446 [marine metag... 44.3 0.004
A l'issue de tous ces protocoles, le nombre maximum d'homologues obtenus est de 10.

Une phylogénie construite à partir de 10 homologues donnerait un arbre incohérent : on arrête donc l'analyse de notre séquence ici.On effectue tout de même un alignement multiple afin d'évaluer la proportion d'aa manquant au sein de notre ORF.RÉSULTATS BRUTS:

_______________________________________________________________________________________________________________________
                      1) blastp contre la base "nr" :
______________________________________________________________________________________________________________________

a) liste complete des hits

                                  Score   E
Sequences producing significant alignments:            (Bits) Value

ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminoc... 55.1  1e-05
ref|ZP_01959102.1| hypothetical protein BACCAC_00698 [Bactero... 52.4  6e-05
ref|YP_003087157.1| glycosyl transferase group 1 [Dyadobacter... 48.9  6e-04 Gene info
ref|ZP_02429964.1| hypothetical protein CLOSCI_00168 [Clostri... 48.5  8e-04
ref|YP_722826.1| glycosyl transferase family protein [Trichod... 48.1  0.001 Gene info
ref|ZP_01468902.1| hypothetical protein BL107_05779 [Synechoc... 47.4  0.002
ref|ZP_01092016.1| glycosyl transferase, group 1 [Blastopirel... 47.0  0.003
ref|ZP_05737044.1| glycosyl transferase CpoA [Granulicatella ... 46.2  0.004
ref|ZP_01892940.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola... 45.8  0.006
ref|YP_001233756.1| glycosyl transferase, group 1 [Acidiphili... 45.4  0.007 Gene info
ref|YP_425043.1| glycosyl transferase, group 1 [Rhodospirillu... 44.3  0.018 Gene info
ref|ZP_04992095.1| glycosyl transferase [Streptomyces sp. SPB... 43.9  0.023
ref|ZP_05249303.1| predicted protein [Francisella philomiragi... 43.9  0.024
ref|ZP_04755636.1| glycosyl transferase, group 1 [Francisella... 43.9  0.024
ref|ZP_05788400.1| glycosyltransferase [Synechococcus sp. WH ... 43.1  0.033
ref|YP_001677988.1| glycosyl transferase, group 1 [Francisell... 42.7  0.047 Gene info
ref|ZP_04207354.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock4... 42.4  0.058
ref|ZP_04243363.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock1... 42.4  0.062
ref|YP_595623.1| hypothetical protein LIC007 [Lawsonia intrac... 42.4  0.063 Gene info
ref|ZP_02925713.1| YjiB [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136]   42.4  0.069
ref|ZP_04225980.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock3... 42.0  0.082
ref|YP_002381143.1| glycosyl transferase group 1 [Cyanothece ... 42.0  0.082 Gene info
ref|ZP_02931472.1| glycosyl transferase, group 1 [Verrucomicr... 42.0  0.082
ref|YP_935069.1| glucosyltransferase I [Azoarcus sp. BH72] >e... 42.0  0.084 Gene info
ref|YP_190649.1| hypothetical protein GOX0204 [Gluconobacter ... 42.0  0.089 Gene info
ref|YP_629292.1| glycosyl transferase, group 1 [Myxococcus xa... 42.0  0.091 Gene info
ref|ZP_04231851.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock3... 41.6  0.10 
ref|ZP_03452034.1| glycosyl transferase, group 1 [Burkholderi... 41.6  0.10 
ref|ZP_02491150.1| glycosyl transferase, group 1 [Burkholderi... 41.6  0.11 
ref|ZP_04492835.1| glycosyltransferase [Spirosoma linguale DS... 40.4  0.25 
ref|ZP_02033435.1| hypothetical protein PARMER_03460 [Parabac... 40.4  0.26 
gb|EES53934.1| glycosyl transferase, group 1 [Leptospirillum ... 40.0  0.28 
ref|NP_893920.1| glycosyltransferase [Prochlorococcus marinus... 39.7  0.44 Gene info
ref|NP_972037.1| glycosyl transferase, group 1 family protein... 39.3  0.46 Gene info
ref|YP_002371377.1| glycosyl transferase group 1 [Cyanothece ... 39.3  0.53 Gene info
ref|YP_941911.1| glycosyl transferase, group 1 [Psychromonas ... 38.9  0.61 Gene info
ref|ZP_03574134.1| glycosyl transferase, group 1 [Burkholderi... 38.9  0.65 
gb|AAN64562.1| glycosyltransferase [Streptococcus gordonii]    38.9  0.65 
ref|YP_711941.1| putative phosphatidylinositol alpha-mannosyl... 38.9  0.74 Gene info
ref|NP_861985.1| rb110 [Ruegeria sp. PR1b] >gb|AAN05131.1| RB... 38.5  0.81 Gene info
ref|ZP_05048197.1| glycosyl transferase, group 1 family prote... 38.5  0.94 
ref|YP_343532.1| glycosyl transferase, group 1 [Nitrosococcus... 38.5  0.94 Gene info
ref|YP_001374576.1| glycosyl transferase group 1 [Bacillus ce... 38.5  0.99 Gene info
ref|ZP_02918000.1| hypothetical protein BIFDEN_01299 [Bifidob... 38.1  1.0 
ref|YP_631816.1| glycosyl transferase, group 1 [Myxococcus xa... 38.1  1.0  Gene info
ref|ZP_04076649.1| Glycosyltransferase [Bacillus thuringiensi... 38.1  1.2 
ref|ZP_04106458.1| Glycosyltransferase [Bacillus thuringiensi... 38.1  1.2 
ref|ZP_04088616.1| Glycosyltransferase [Bacillus thuringiensi... 38.1  1.2 
ref|YP_002490316.1| glycosyl transferase group 1 [Methylobact... 38.1  1.3  Gene info
ref|ZP_03780933.1| hypothetical protein RUMHYD_00363 [Blautia... 38.1  1.3 
ref|ZP_06020428.1| conserved hypothetical protein [Lactobacil... 38.1  1.3 
ref|YP_001505215.1| glycosyl transferase group 1 [Frankia sp.... 38.1  1.3  Gene info
ref|YP_002449306.1| glycosyl transferase, group 1 family prot... 38.1  1.3  Gene info
ref|ZP_05024229.1| glycosyl transferase, group 1 family prote... 38.1  1.3 
ref|ZP_04094669.1| Glycosyltransferase [Bacillus thuringiensi... 37.7  1.3 
ref|YP_934776.1| glycosyltransferase [Azoarcus sp. BH72] >emb... 37.7  1.4  Gene info
ref|ZP_00995807.1| Lipopolysaccharide biosynthesis protein [J... 37.7  1.5 
ref|ZP_03104309.1| glycosyl transferase, group 1 family prote... 37.7  1.6 
ref|NP_713804.1| glycosyl transferase [Leptospira interrogans... 37.7  1.7  Gene info
ref|YP_003185056.1| glycosyl transferase group 1 [Alicyclobac... 37.4  1.8  Gene info
ref|YP_000571.1| glycosyl transferase [Leptospira interrogans... 37.4  1.8  Gene info
ref|YP_001925497.1| glycosyl transferase group 1 [Methylobact... 37.4  1.8  Gene info
ref|YP_534040.1| glycosyl transferase, group 1 [Rhodopseudomo... 37.4  1.8  Gene info
ref|YP_002445321.1| glycosyl transferase, group 1 family prot... 37.4  2.0  Gene info
gb|AAS83018.1| hypothetical protein pRhico010 [Azospirillum b... 37.4  2.1 
ref|YP_531223.1| glycosyl transferase, group 1 [Rhodopseudomo... 37.0  2.4  Gene info
ref|ZP_02692503.1| glycosyl transferase, group 1 [Epulopisciu... 37.0  2.7 
ref|NP_105587.1| contains weak similarity to sugar transferas... 37.0  2.7  Gene info
ref|ZP_05746820.1| group 1 glycosyl transferase [Lactobacillu... 37.0  2.9 
ref|YP_001326936.1| phosphatidylserine decarboxylase [Sinorhi... 37.0  2.9  Gene info
ref|YP_003090436.1| glycosyl transferase group 1 [Pedobacter ... 37.0  2.9  Gene info
ref|ZP_02736596.1| Glycosyltransferase-like protein [Gemmata ... 36.6  3.1 
ref|ZP_02736667.1| glycosyl transferase, group 1 [Gemmata obs... 36.6  3.3 
ref|ZP_05519072.1| glycosyl transferase [Streptomyces hygrosc... 36.6  3.4 
ref|ZP_01011642.1| putative glycosyltransferase [Rhodobactera... 36.6  3.4 
ref|YP_001865020.1| glycosyl transferase, group 1 [Nostoc pun... 36.6  3.5  Gene info
ref|ZP_04773563.1| glycosyl transferase group 1 [Allochromati... 36.6  3.5 
ref|YP_460903.1| glycosyltransferase [Syntrophus aciditrophic... 36.6  3.5  Gene info
ref|ZP_03691867.1| glycosyl transferase group 1 [Thioalkalivi... 36.6  3.6 
ref|YP_003191439.1| Ig domain protein group 2 domain protein ... 36.6  3.8  Gene info
ref|YP_003051633.1| glycosyl transferase group 1 [Methylovoru... 36.6  3.8  Gene info
ref|YP_001433178.1| glycosyl transferase group 1 [Roseiflexus... 36.2  4.3  Gene info
ref|ZP_04184268.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus AH127... 36.2  4.3 
ref|YP_783233.1| glycosyl transferase, group 1 [Rhodopseudomo... 36.2  4.3  Gene info
ref|ZP_01312132.1| glycosyl transferase, group 1 [Desulfuromo... 36.2  4.3 
ref|ZP_04298709.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus MM3] ... 36.2  4.5 
ref|YP_001433991.1| glycosyl transferase group 1 [Roseiflexus... 36.2  4.8  Gene info
ref|ZP_05553372.1| glycosyltransferase [Lactobacillus coleoho... 36.2  5.0 
ref|YP_076536.1| putative glycosyl transferase [Symbiobacteri... 35.8  5.2  Gene info
ref|XP_002132604.1| GA25805 [Drosophila pseudoobscura pseudoo... 35.8  5.7  Gene info
ref|ZP_05062489.1| glycosyl transferase, group 1 [gamma prote... 35.8  5.8 
ref|NP_809521.1| glycosyltransferase [Bacteroides thetaiotaom... 35.8  5.9  Gene info
ref|ZP_03993747.1| glycosyltransferase [Mobiluncus mulieris A... 35.8  6.0 
ref|YP_002482481.1| glycosyl transferase group 1 [Cyanothece ... 35.8  6.1  Gene info
ref|YP_001275972.1| glycosyl transferase, group 1 [Roseiflexu... 35.8  6.2  Gene info
ref|YP_603946.1| alpha amylase, catalytic region [Deinococcus... 35.8  6.2  Gene info
ref|YP_002352489.1| glycosyl transferase group 1 [Dictyoglomu... 35.8  6.4  Gene info
ref|YP_159437.1| glycosyl transferase group 1 [Aromatoleum ar... 35.4  7.2  Gene info
ref|YP_001643154.1| glycosyl transferase family protein [Baci... 35.4  7.2  Gene info
ref|ZP_03493422.1| glycosyl transferase group 1 [Alicyclobaci... 35.4  7.4 b) alignements deux à deux
          

>ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149]
 gb|EDN75896.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149]
Length=901

 Score = 55.1 bits (131), Expect = 1e-05, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 58/227 (25%), Positives = 98/227 (43%), Gaps = 14/227 (6%)

Query 79  DAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNS 138
      D+ + ++ G S D +++ +G +L G D F+S A      V F+W G  + 
Sbjct 333 DSRFSFEEYGFSLDQKIVMCSGTCELRKGTDLFVSAAQILSRKEKTEEVHFVWTGKFSDP 392

Query 139 ASETTTLVRELHDAELGDRVL---MTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLA 195
       E  + ++ + L +V    D+ + +LLR ADV +T RE  + + E + 
Sbjct 393 ILE-GWIYNQIRQSNLEGKVHFIPFIKDKQKYHELLRHADVFWLTSREDPFPSVVLEAMK 451

Query 196 AEKPIVWFRSNPAVERLM-SGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQDYRRR--LSNANRKR 252
       E P+V F+++ V ++ G  +  V + A  K LLS+  RR  L+ A  
Sbjct 452 YEIPVVAFKNSGGVNTMLDEGRGNLISEFDVEEMAKVTKQLLSE---RREEVLTGAKAWI 508

Query 253 RDRLVSVDELVYQASASLVERSVERTPRIDEVQSARTGIRLPESFHG 299
       D+L  D + Y   L + V+ P ID +   +L E F G
Sbjct 509 EDKLKFDDYIRY--LEQLFQNKVQIVPEIDLYEIITP--KLHEYFQG 551>ref|ZP_01959102.1| hypothetical protein BACCAC_00698 [Bacteroides caccae ATCC 43185]
 gb|EDM22317.1| hypothetical protein BACCAC_00698 [Bacteroides caccae ATCC 43185]
Length=390

 Score = 52.4 bits (124), Expect = 6e-05, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 47/193 (24%), Positives = 81/193 (41%), Gaps = 27/193 (13%)

Query 59  DTIERLASVSSPEPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCA 118
      DT+ LA V +P ++       + D+ ++  GL + GFD   AS A
Sbjct 198 DTLMSLAEVENPYDSY-------------SIDRDTTVICTVAGLYVRKGFDY----ASVA 240

Query 119 LADPCEPTVQFLWV----GPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVA 174
      L + + ++FLW   GP +N  E  LVR  + + +    +   ++ A
Sbjct 241 LGNLKKEGIKFLWFIVGGGPEEN---EIKDLVR---NNNIENETFFLHQQSNPYKFVKWA 294

Query 175 DVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKC 234
      D+ L+T   S +I E  EKPI+   A +++ SG  V     ++++ 
Sbjct 295 DIFLLTSHAEGKSIAIEEAKLLEKPILITHFASAFDQIESGKSGLVAEMTNDSVTEKLRM 354

Query 235 LLSDQDYRRRLSN 247
      L+ D+D + LSN
Sbjct 355 LIGDKDLQTNLSN 367


>ref|YP_003087157.1| Gene info glycosyl transferase group 1 [Dyadobacter fermentans DSM 18053]
 gb|ACT93992.1| Gene info glycosyl transferase group 1 [Dyadobacter fermentans DSM 18053]
Length=406

 GENE ID: 8226349 Dfer_2777 | glycosyl transferase group 1
[Dyadobacter fermentans DSM 18053]

 Score = 48.9 bits (115), Expect = 6e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 46/167 (27%), Positives = 72/167 (43%), Gaps = 5/167 (2%)

Query 92  DSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLV-RELH 150
      D++++ G G +  G D F IAS +    V F+WVG    E  L+ ++ 
Sbjct 214 DAIVIGGCGNAEWRKGNDIFNWIASRVIRKTQPLPVYFVWVGA--GPQHEIYELIASDIR 271

Query 151 DAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVE 210
        L D++++   +A D +  DVLL++ RE   + E  E P+V F    
Sbjct 272 QMGLSDKIILIPPTPRALDYINRFDVLLLSSREDPYPLVVMEAALQEIPVVCFEDAGGAP 331

Query 211 RLMSGDPCGVEPGRVLQAA-DQVKCLLSDQDYRRRL-SNANRKRRDR 255
       L+ D  V P  + AA D + L+ D  R + NA RK +R
Sbjct 332 ELIEADAGFVVPYMDISAASDAIIQLILDPSLRNTMGQNARRKVLER 378


>ref|ZP_02429964.1| hypothetical protein CLOSCI_00168 [Clostridium scindens ATCC 
35704]
 gb|EDS08621.1| hypothetical protein CLOSCI_00168 [Clostridium scindens ATCC 
35704]
Length=897

 Score = 48.5 bits (114), Expect = 8e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 41/211 (19%), Positives = 92/211 (43%), Gaps = 13/211 (6%)

Query 79  DAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNS 138
      DA N ++ G++ + L+++ +G +L G D F++ A  +  E V F+W G +N 
Sbjct 335 DANFNLEEYGINLNDLVIMSSGTCELRKGVDLFVNAALIFIDRNREKDVHFIWTGNFNNK 394

Query 139 ASETTTLVRELHDAELGDRVL---MTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLA 195
       +  ++ +L +  ++    + +  LL AD   RE  +++ E + 
Sbjct 395 ELQ-CWIINQLERSGSQRKIQFIPFIKEAAKYKTLLSRADAFWAMSREDPFPSTVLEAMK 453

Query 196 AEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQDYRRRLSNANRKRRDR 255
       E P+V F   ++ ++S +  + G L+  +  L +Q+ + ++   K+  
Sbjct 454 NEVPVVGFNGTGGIQVMLSNNRGILIDGFNLEKVVECTEKLVEQNEKNKVLIEEAKK--- 510

Query 256 LVSVDELVYQASASLVE----RSVERTPRID 282
        VDE+ + +  +   + V+ P++D
Sbjct 511 --YVDEMEFDSYVKFLRDFLSKPVKINPKLD 539


>ref|YP_722826.1| Gene info glycosyl transferase family protein [Trichodesmium erythraeum 
IMS101]
 gb|ABG52353.1| Gene info glycosyl transferase, family 2 [Trichodesmium erythraeum IMS101]
Length=703

 GENE ID: 4243659 Tery_3238 | glycosyl transferase family protein
[Trichodesmium erythraeum IMS101]

 Score = 48.1 bits (113), Expect = 0.001, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 54/230 (23%), Positives = 100/230 (43%), Gaps = 12/230 (5%)

Query 84  KQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQF--LWVGPLDNSASE 141
      +++L +S D+ ++  G LD  G D + +  L   P +F +WVG D+ S+
Sbjct 217 RKELSISEDTFVIACCGTLDWRKGGDLIVPLL-VILKKKLSPEKKFVCIWVGNWDSQLSQ 275

Query 142 TTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPIV 201
        +  + AEL + ++ T +  + + ADV L+ RE   + E  + P+V
Sbjct 276 LE-IEYTVEKAELENNIIFTGYQKSPLNYMSCADVFLLLSREDPFPLVMMEAGVCKLPVV 334

Query 202 WFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQA-ADQVKCLLSDQDYRRRL-SNANRKRRD---RL 256
       F +   + +  + P  L+ A+++ L ++  R+ + NA RK +   
Sbjct 335 GFDGSGGATEFVESEAGLLAPYLNLEVMAEKIAILYNNTSLRKEMGENAYRKVNELYNET 394

Query 257 VSVDELVYQASASLVERSVERTPRIDEVQSARTGIRLPESFHG-RRRKRV 305
      VS +++ Q  SLV +S E T  +  R + +P  H  RKR+
Sbjct 395 VSAPKIL-QLIQSLVHKSSETTVTFKDF-VPRVSVIVPNYNHAPYLRKRL 442


>ref|ZP_01468902.1| hypothetical protein BL107_05779 [Synechococcus sp. BL107]
 gb|EAU71015.1| hypothetical protein BL107_05779 [Synechococcus sp. BL107]
Length=934

 Score = 47.4 bits (111), Expect = 0.002, Method: Composition-based stats.
 Identities = 50/199 (25%), Positives = 86/199 (43%), Gaps = 16/199 (8%)

Query 84  KQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETT 143
      + +LG+ DS +++G G ++  G D FI A  L + E + FLW+G L S + 
Sbjct 479 RTELGIPKDSKIILGCGTIEPRKGVDIFIETADFFLNNSSE-NIFFLWIGDLPASKCDDR 537

Query 144 TLVRELHDAELGD----RVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKP 199
        +L D +L D   L+   +A  + DV +T R+   + E +A +KP
Sbjct 538 NWAEQLLD-KLKDLPNSNCLILGGCTKADRYFQACDVFYLTSRKDPFPGVVLEAMACKKP 596

Query 200 IVWFRSNPAVERLMSGDPCG--VEPGRVLQAADQVKCLLSDQD--YRRRLSNANRKRRDR 255
      I+ F   V  +  G +  V AA+++  + +  Y  + N N +RD 
Sbjct 597 IIAFEDATDVGNAFNDGTGGFLLSQFDVTLAAEKIYLYIKNPQLAYDAGIHNENVIQRDY 656

Query 256 LVSVDELVYQASASLVERS 274
      + S   + + L+ERS
Sbjct 657 IFS------KYANFLIERS 669


>ref|ZP_01092016.1| glycosyl transferase, group 1 [Blastopirellula marina DSM 3645]
 gb|EAQ79546.1| glycosyl transferase, group 1 [Blastopirellula marina DSM 3645]
Length=217

 Score = 47.0 bits (110), Expect = 0.003, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 43/169 (25%), Positives = 73/169 (43%), Gaps = 7/169 (4%)

Query 96  LVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAELG 155
      ++ G LD  GFD ++  +L  + +Q + GP +++ E   R+LH  L 
Sbjct 36  MIAVGRLDAQKGFDWLLNALRDSLLQADDWELQIVGAGPQESALKEQA---RQLH---LV 89

Query 156 DRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSG 215
      DRV      LL AD+ L++ R   ++ E +AA P+V    + L  
Sbjct 90  DRVQFLGRRADVPQLLTDADLFLLSSRWEGMPNAMIEAMAARLPVVATDVEGVAQLLGPH 149

Query 216 DPCGVEP-GRVLQAADQVKCLLSDQDYRRRLSNANRKRRDRLVSVDELV 263
      +  + P G  +  +V L +D  R L ANR R +  ++D++V
Sbjct 150 EETQLSPIGDAAEFVSRVSVLAADATLRVELGEANRARIEAHFTLDKMV 198


>ref|ZP_05737044.1| glycosyl transferase CpoA [Granulicatella adiacens ATCC 49175]
 gb|EEW38063.1| glycosyl transferase CpoA [Granulicatella adiacens ATCC 49175]
Length=344

 Score = 46.2 bits (108), Expect = 0.004, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 40/141 (28%), Positives = 62/141 (43%), Gaps = 18/141 (12%)

Query 72  PNHVS------VTDAALN--KQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPC 123
      PN VS   +TD +  +++ GL+PD  +V G L + G  FI +A    
Sbjct 135 PNFVSRETFYKITDQSKRELRKKFGLNPDQFTVVSAGQLQMRKGVLEFIDLAEKM----- 189

Query 124 EPTVQFLWVGPLD-NSASETTTLVRELHDAELGDRV--LMTADEGQASDLLRVADVLLMT 180
       P +QF+W G    SE  + E H +L D V L  + Q ++  +ADV+L 
Sbjct 190 -PEIQFVWAGDFAFKGISEGRKEIME-HMDDLPDNVHFLGLVERNQMNEFFNMADVMLQL 247

Query 181 HREPSGSTSINEYLAAEKPIV 201
       E   +I E + A P++
Sbjct 248 SFEELFPMTILESMNANIPLL 268


>ref|ZP_01892940.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola DG893]
 gb|EDM48984.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola DG893]
Length=368

 Score = 45.8 bits (107), Expect = 0.006, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 53/211 (25%), Positives = 93/211 (44%), Gaps = 13/211 (6%)

Query 71  EPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFL 130
      +PN   A+ K++LGL P + ++V G + A G++ ++ A+ +A  +P V F+
Sbjct 167 DPNLFCEAPASGLKEELGLPPAATVVVSIGNIRPAKGYEHLVN-AAIKMAR-LDPGVHFV 224

Query 131 WVGPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSI 190
       VG   AS  L ++ AE  +     +D+LR AD+ L+    S S 
Sbjct 225 VVG--HQRASLFKQLETQIARAEEPPNIHWLGFRADVADILRQADIFLLPSVSEGFSIST 282

Query 191 NEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGR----VLQAADQVKCLLSDQDYRRRLS 246
       E + A PI+ RS  E L G+  + P +  ++ A +++K  D   ++ 
Sbjct 283 VEAMMAGVPIIATRSGGPEEILSDGETGLLIPTKDPDAIVSAVERLK----DPALSNKVI 338

Query 247 NANRKRRDRLVSVDELVYQASASLVERSVER 277
        R+   S+ ++ QA  L ER + R
Sbjct 339 EKARQNALERFSLGSML-QAYHGLYERFIRR 368


_____________________________________________________________________________________________________________________
                    2) blastp contre la database "swissprot" :
______________________________________________________________________________________________________________________


a) liste complete des hits

                                  Score   E
Sequences producing significant alignments:            (Bits) Value

sp|P58188.1|LPXK_RICTY RecName: Full=Tetraacyldisaccharide 4'... 35.4  0.48 
sp|Q74EG5.3|FPG_GEOSL RecName: Full=Formamidopyrimidine-DNA g... 34.3  0.90 
sp|O32267.1|TUAH_BACSU RecName: Full=Putative teichuronic aci... 34.3  0.91 
sp|Q07963.1|UBR2_YEAST RecName: Full=E3 ubiquitin-protein lig... 33.9  1.4  Gene info
sp|Q9R6W9.1|ATKC_ANASL RecName: Full=Potassium-transporting A... 33.1  2.0 
sp|Q0ACQ9.1|CH60_ALHEH RecName: Full=60 kDa chaperonin; AltNa... 32.3  3.8  Gene info
sp|Q9ZCL0.1|LPXK_RICPR RecName: Full=Tetraacyldisaccharide 4'... 31.6  6.4 
sp|Q9EPL6.1|MMP1B_MOUSE RecName: Full=Interstitial collagenas... 31.6  6.5  Gene info
sp|Q09699.1|SNF5_SCHPO RecName: Full=SWI/SNF chromatin-remode... 31.2  7.8  Gene info


b) alignements deux à deux 


>sp|P58188.1|LPXK_RICTY RecName: Full=Tetraacyldisaccharide 4'-kinase; AltName: Full=Lipid 
A 4'-kinase
Length=321

 Score = 35.4 bits (80), Expect = 0.48, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 40/158 (25%), Positives = 65/158 (41%), Gaps = 12/158 (7%)

Query 91  PDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELH 150
      P ++ VG  +  G   I +A  A   V F+ +   S ++TT++++ H
Sbjct 44  PAKVICVGNCSVGGTGKTQIVIYLAKLLKAK----NVSFVIITKAYGSNIKSTTIIQKWH 99

Query 151 DA-ELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSI-----NEYLAAEKPIVWFR 204
       A E+GD +M A G A   + D+L + +    +   N YL + IV  
Sbjct 100 TALEVGDEGIMLAKYGTAIAAKHIKDILPLINELKPDVIIVDDFLQNPYLHKDFTIVSVD 159

Query 205 SNPAVER--LMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQD 240
      S    L+  P  P +VL AAD + + S+QD
Sbjct 160 SQRLFGNRFLIPAGPLRQNPKQVLDAADLIFLVSSNQD 197.


_______________________________________________________________________________________________________________________
                        3) blastx contre la database "nr" :
_______________________________________________________________________________________________________________________


a) liste complète des hits


                                  Score   E
Sequences producing significant alignments:            (Bits) Value

ref|YP_001233756.1| glycosyl transferase, group 1 [Acidiphili... 47.8  0.002 Gene info
ref|ZP_04334866.1| glycosyltransferase [Nocardiopsis dassonvi... 47.0  0.003
ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminoc... 47.0  0.003
ref|ZP_01892940.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola... 47.0  0.003
ref|NP_495358.1| hypothetical protein H43E16.1 [Caenorhabditi... 47.0  0.003 UniGene infoGene info
ref|ZP_03893052.1| glycosyltransferase [Geodermatophilus obsc... 45.4  0.008
ref|YP_425043.1| glycosyl transferase, group 1 [Rhodospirillu... 45.1  0.011 Gene info
ref|YP_003087157.1| glycosyl transferase group 1 [Dyadobacter... 44.3  0.018 Gene info
ref|YP_935069.1| glucosyltransferase I [Azoarcus sp. BH72] >e... 44.3  0.018 Gene info
ref|XP_002494890.1| ZYRO0A12100p [Zygosaccharomyces rouxii] >... 43.5  0.031 Gene info
ref|YP_190649.1| hypothetical protein GOX0204 [Gluconobacter ... 43.5  0.031 Gene info
ref|ZP_03452034.1| glycosyl transferase, group 1 [Burkholderi... 43.1  0.040
ref|XP_001919147.1| PREDICTED: hypothetical protein, partial ... 43.1  0.040 UniGene infoGene info
ref|ZP_02491150.1| glycosyl transferase, group 1 [Burkholderi... 43.1  0.040
ref|ZP_04992095.1| glycosyl transferase [Streptomyces sp. SPB... 42.7  0.053
ref|ZP_01959102.1| hypothetical protein BACCAC_00698 [Bactero... 42.7  0.053
ref|ZP_02925713.1| YjiB [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136]   42.4  0.069
gb|AAS83018.1| hypothetical protein pRhico010 [Azospirillum b... 42.0  0.090
ref|NP_596690.1| sequence orphan [Schizosaccharomyces pombe] ... 42.0  0.090 UniGene infoGene info
ref|XP_843163.1| proteophosphoglycan 5 [Leishmania major stra... 42.0  0.090 Gene info
ref|XP_002174158.1| predicted protein [Schizosaccharomyces ja... 41.2  0.15 Gene info
ref|NP_014487.1| Haze-protective mannoprotein that reduces th... 41.2  0.15 UniGene infoGene info
ref|XP_843162.1| proteophosphoglycan ppg4 [Leishmania major s... 41.2  0.15 Gene info
ref|ZP_05788400.1| glycosyltransferase [Synechococcus sp. WH ... 40.8  0.20 
ref|YP_001505215.1| glycosyl transferase group 1 [Frankia sp.... 40.8  0.20 Gene info
gb|ACZ22128.1| uncharacterized membrane protein, putative vir... 40.0  0.34 
ref|ZP_05249303.1| predicted protein [Francisella philomiragi... 40.0  0.34 
ref|ZP_04755636.1| glycosyl transferase, group 1 [Francisella... 40.0  0.34 
ref|XP_002548147.1| predicted protein [Candida tropicalis MYA... 40.0  0.34 Gene info
ref|ZP_04207354.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock4... 40.0  0.34 
ref|ZP_04243363.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock1... 40.0  0.34 
gb|EEE27844.1| DNA mismatch repair protein, putative [Toxopla... 40.0  0.34 
ref|YP_595623.1| hypothetical protein LIC007 [Lawsonia intrac... 40.0  0.34 Gene info
gb|ACU16297.1| unknown [Glycine max]               39.7  0.45 
ref|ZP_04225980.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock3... 39.7  0.45 
ref|ZP_04231851.1| Glycosyltransferase [Bacillus cereus Rock3... 39.7  0.45 
ref|ZP_03574134.1| glycosyl transferase, group 1 [Burkholderi... 39.7  0.45 
ref|ZP_02692503.1| glycosyl transferase, group 1 [Epulopisciu... 39.7  0.45 
ref|XP_001478231.1| PREDICTED: hypothetical protein [Mus musc... 39.7  0.45 UniGene infoGene info
ref|XP_002618275.1| hypothetical protein CLUG_01734 [Clavispo... 39.3  0.58 Gene info
ref|YP_001677988.1| glycosyl transferase, group 1 [Francisell... 39.3  0.58 Gene info
ref|XP_843161.1| proteophosphoglycan ppg3 [Leishmania major s... 39.3  0.58 Gene info
ref|ZP_01092016.1| glycosyl transferase, group 1 [Blastopirel... 39.3  0.58 
gb|EEE29804.1| conserved hypothetical protein [Toxoplasma gon... 38.9  0.76 
ref|XP_001935126.1| predicted protein [Pyrenophora tritici-re... 38.9  0.76 Gene info
ref|ZP_02736596.1| Glycosyltransferase-like protein [Gemmata ... 38.9  0.76 
ref|XP_843164.1| proteophosphoglycan ppg1 [Leishmania major s... 38.9  0.76 Gene info
ref|XP_001965503.1| GF22529 [Drosophila ananassae] >gb|EDV350... 38.5  0.99 Gene info
ref|YP_001222343.1| putative glycosyltransferase [Clavibacter... 38.5  0.99 Gene info
gb|AAC48525.1| gastric mucin [Sus scrofa]             38.5  0.99 Gene info
ref|NP_014442.1| Anchorage subunit of a-agglutinin of a-cells... 38.5  0.99 UniGene infoGene info
gb|EEE34921.1| zinc finger (C3HC4 type, RING finger) protein ... 38.1  1.3 
ref|XP_002367888.1| zinc finger (C3HC4 type RING finger) prot... 38.1  1.3  Gene info
ref|ZP_05048197.1| glycosyl transferase, group 1 family prote... 38.1  1.3 
gb|EDV12223.1| a-agglutinin anchorage subunit [Saccharomyces ... 38.1  1.3 
gb|EDV11809.1| conserved hypothetical protein [Saccharomyces ... 38.1  1.3 
ref|XP_001729652.1| hypothetical protein MGL_3196 [Malassezia... 38.1  1.3  Gene info
ref|XP_001161935.1| PREDICTED: hypothetical protein [Pan trog... 38.1  1.3  UniGene infoGene info
ref|YP_343532.1| glycosyl transferase, group 1 [Nitrosococcus... 38.1  1.3  Gene info
emb|CAA61860.1| AOF1001 [Saccharomyces cerevisiae]        38.1  1.3 
ref|NP_014050.1| Putative protein of unknown function with so... 38.1  1.3  UniGene infoGene info
ref|NP_786208.1| extracellular protein [Lactobacillus plantar... 38.1  1.3  Gene info
ref|ZP_00995807.1| Lipopolysaccharide biosynthesis protein [J... 38.1  1.3 
ref|YP_722826.1| glycosyl transferase family protein [Trichod... 38.1  1.3  Gene info
ref|ZP_05542131.1| glycosyl transferase [Streptomyces griseof... 37.7  1.7 
gb|EDK37104.2| hypothetical protein PGUG_01202 [Pichia guilli... 37.7  1.7 
ref|ZP_02907008.1| protein of unknown function DUF88 [Burkhol... 37.7  1.7 
ref|YP_002490316.1| glycosyl transferase group 1 [Methylobact... 37.7  1.7  Gene info
ref|ZP_02033435.1| hypothetical protein PARMER_03460 [Parabac... 37.7  1.7 
ref|XP_001487825.1| hypothetical protein PGUG_01202 [Pichia g... 37.7  1.7  Gene info
ref|ZP_03691867.1| glycosyl transferase group 1 [Thioalkalivi... 37.4  2.2 
ref|XP_002372019.1| protein kinase domain-containing protein ... 37.4  2.2  Gene info
ref|ZP_02931472.1| glycosyl transferase, group 1 [Verrucomicr... 37.4  2.2 
gb|EDN62850.1| a-agglutinin anchorage subunit [Saccharomyces ... 37.4  2.2 
gb|EDL18121.1| mCG142255, isoform CRA_b [Mus musculus]      37.4  2.2 
gb|EDL18120.1| mCG142255, isoform CRA_a [Mus musculus]      37.4  2.2 
ref|YP_002462744.1| glycosyl transferase group 1 [Chloroflexu... 37.4  2.2  Gene info
ref|XP_516298.2| PREDICTED: similar to TPRXL protein [Pan tro... 37.4  2.2  UniGene infoGene info
ref|XP_001001905.1| PREDICTED: similar to secreted gel-formin... 37.4  2.2  Gene info
sp|Q8TFG9.2|YL61_SCHPO RecName: Full=Uncharacterized serine/t... 37.4  2.2 
ref|XP_002648973.1| Hypothetical protein CBG21295 [Caenorhabd... 37.4  2.2  Gene info
ref|YP_003191439.1| Ig domain protein group 2 domain protein ... 37.0  2.9  Gene info
ref|ZP_05518933.1| glycosyl transferase [Streptomyces hygrosc... 37.0  2.9 
gb|EEE25262.1| conserved hypothetical protein [Toxoplasma gon... 37.0  2.9 
ref|XP_002366950.1| zinc finger (C3HC4 type RING finger) prot... 37.0  2.9  Gene info
ref|XP_001955715.1| GF18902 [Drosophila ananassae] >gb|EDV442... 37.0  2.9  Gene info
ref|ZP_02948666.1| hypothetical protein CBY_0635 [Clostridium... 37.0  2.9 
ref|YP_001827228.1| putative glycosyl transferase [Streptomyc... 37.0  2.9  Gene info
ref|XP_001371191.1| PREDICTED: hypothetical protein [Monodelp... 37.0  2.9  UniGene infoGene info
ref|XP_001068112.1| PREDICTED: hypothetical protein [Rattus n... 37.0  2.9  UniGene infoGene info
ref|XP_445190.1| unnamed protein product [Candida glabrata] >... 37.0  2.9  Gene info
ref|NP_012097.1| Putative protein of unknown function; serine... 37.0  2.9  UniGene infoGene info
ref|YP_740981.1| glycosyl transferase, group 1 [Alkalilimnico... 37.0  2.9  Gene info
ref|YP_531223.1| glycosyl transferase, group 1 [Rhodopseudomo... 37.0  2.9  Gene info
ref|XP_002498218.1| ZYRO0G05104p [Zygosaccharomyces rouxii] >... 36.6  3.8  Gene info
gb|EEE34817.1| PHD-finger domain-containing protein, putative... 36.6  3.8 
gb|EEE24021.1| zinc finger (C3HC4 type, RING finger) protein ... 36.6  3.8 
ref|XP_002074189.1| GK14511 [Drosophila willistoni] >gb|EDW85... 36.6  3.8  Gene info
ref|XP_001609001.1| hypothetical protein [Babesia bovis T2Bo]... 36.6  3.8  Gene info
ref|XP_416173.2| PREDICTED: hypothetical protein [Gallus gallus] 36.6  3.8  UniGene infoGene infob) alignements deux à deux >ref|YP_001233756.1| Gene info glycosyl transferase, group 1 [Acidiphilium cryptum JF-5]
 gb|ABQ29837.1| Gene info glycosyl transferase, group 1 [Acidiphilium cryptum JF-5]
Length=1247

 GENE ID: 5161252 Acry_0615 | glycosyl transferase, group 1
[Acidiphilium cryptum JF-5]

 Score = 47.8 bits (112), Expect = 0.002
 Identities = 45/154 (29%), Positives = 72/154 (46%), Gaps = 20/154 (12%)
 Frame = +1

Query 208 PEPNHVSVT-DAALNKQ---QLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEP 375
      P+ N+ V DAA ++  +LGL+ D+ ++G G DL GFD F+  + L   P
Sbjct 752 PQGNYQGVRFDAAARRRFRARLGLAVDAFAVLGVGFGDLRKGFDLFLQ--AFRLLAAARP 809

Query 376 TVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAEL------GDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLM 537
       + F+W+G    ET  +R+  AE+   G  L+ DE A   AD+ +
Sbjct 810 DIHFVWLG-------ETHLWIRDYLGAEIEAARATGRFHLLPFDEDVAPAYCG-ADLYAL 861

Query 538 THREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLM 639
      T RE  T++ E +AA P + F + + L+
Sbjct 862 TSREDPLPTTVIEAMAAGLPAIAFAGSGGIPDLL 895


>ref|ZP_04334866.1| glycosyltransferase [Nocardiopsis dassonvillei subsp. dassonvillei 
DSM 43111]
 gb|EEK33318.1| glycosyltransferase [Nocardiopsis dassonvillei subsp. dassonvillei 
DSM 43111]
Length=265

 Score = 47.0 bits (110), Expect = 0.003
 Identities = 51/176 (28%), Positives = 67/176 (38%), Gaps = 10/176 (5%)
 Frame = +1

Query 187 RLASVSSPEPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADP 366
      RLA V++PE   V   + L + P+ LL+  L  G D ++ A    
Sbjct 62  RLAVVAAPETG-APVNGREATRADLAVLPERPLLLTVARLAEQKGLDMLLAAAPAIADRR 120

Query 367 CEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHR 546
       EP V   GPL   +T     AE+  V M    +DLL ADV +T +
Sbjct 121 PEPVVAIAGDGPLWGQLHDTA--------AEMRADVRMLGHRADVADLLAAADVFCLTSQ 172

Query 547 EPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQAADQVKCLLSD 714
        S I E L A P+V R  + L SG  V PG   A V +L D
Sbjct 173 WEGPSLVIMEALRAGLPVVSTRVG-GIPDLYSGTVLMVPPGDPAAFAAAVGRVLDD 227


>ref|ZP_02042715.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149]
 gb|EDN75896.1| hypothetical protein RUMGNA_03519 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149]
Length=901

 Score = 47.0 bits (110), Expect = 0.003
 Identities = 34/138 (24%), Positives = 64/138 (46%), Gaps = 4/138 (2%)
 Frame = +1

Query 235 DAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNS 414
      D+ + ++ G S D +++ +G +L G D F+S A      V F+W G  + 
Sbjct 333 DSRFSFEEYGFSLDQKIVMCSGTCELRKGTDLFVSAAQILSRKEKTEEVHFVWTGKFSDP 392

Query 415 ASETTTLVRELHDAELGDRV---LMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLA 585
       E  + ++ + L +V    D+ + +LLR ADV +T RE  + + E + 
Sbjct 393 ILE-GWIYNQIRQSNLEGKVHFIPFIKDKQKYHELLRHADVFWLTSREDPFPSVVLEAMK 451

Query 586 AEKPIVWFRSNPAVERLM 639
       E P+V F+++ V ++
Sbjct 452 YEIPVVAFKNSGGVNTML 469


>ref|ZP_01892940.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola DG893]
 gb|EDM48984.1| Glycosyltransferase [Marinobacter algicola DG893]
Length=368

 Score = 47.0 bits (110), Expect = 0.003
 Identities = 44/168 (26%), Positives = 78/168 (46%), Gaps = 10/168 (5%)
 Frame = +1

Query 211 EPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFL 390
      +PN   A+ K++LGL P + ++V G + A G++ ++ A+ +A  +P V F+
Sbjct 167 DPNLFCEAPASGLKEELGLPPAATVVVSIGNIRPAKGYEHLVN-AAIKMA-RLDPGVHFV 224

Query 391 WVGPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSI 570
       VG   AS  L ++ AE  +     +D+LR AD+ L+    S S 
Sbjct 225 VVG--HQRASLFKQLETQIARAEEPPNIHWLGFRADVADILRQADIFLLPSVSEGFSIST 282

Query 571 NEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGV-----EPGRVLQAADQVK 699
       E + A PI+ RS  E ++S  G+   +P ++ A +++K
Sbjct 283 VEAMMAGVPIIATRSG-GPEEILSDGETGLLIPTKDPDAIVSAVERLK 329


>ref|NP_495358.1| UniGene infoGene info hypothetical protein H43E16.1 [Caenorhabditis elegans]
 gb|AAF39909.1| Gene info Hypothetical protein H43E16.1 [Caenorhabditis elegans]
Length=1203

 GENE ID: 174101 H43E16.1 | hypothetical protein [Caenorhabditis elegans]
(10 or fewer PubMed links)

 Score = 47.0 bits (110), Expect = 0.003
 Identities = 41/151 (27%), Positives = 70/151 (46%), Gaps = 10/151 (6%)
 Frame = -2

Query 500 ACPSSAVIKTRSPSSASCNSLTSVVVSDAELSSGPTHKNWTVGSQGSASAQLAIEMNRSK 321
      A SS + T+ PS +S + ++V  + +++ P  + + SQGS+SAQ   +  
Sbjct 689 ASSSSQMTSTQQPSGSSSSIGSTVNQGSSSVTTQPPASSRSTASQGSSSAQPIASSSTMG 748

Query 320 PPARSSPPVPTSSKLSGESPSCCLFSAASVTETWFGSGLETLASRSM---------VSNS 168
       A SS P PT+S S S +  S ++V + GS  +L S +M     V+N 
Sbjct 749 STAGSSSPQPTASSTSVPSSTGATSSGSTVGSSTMGSTQSSLPSSTMTNTGSTGSTVTNQ 808

Query 167 VSTK*NFASDVVRLLGNR*ANFAGSETV*QT 75
      +++  + +   + + AN GS T QT
Sbjct 809 LASSSTYGASSTEPIASSTAN-PGSSTSGQT 838


>ref|ZP_03893052.1| glycosyltransferase [Geodermatophilus obscurus DSM 43160]
 gb|EEI30591.1| glycosyltransferase [Geodermatophilus obscurus DSM 43160]
Length=375

 Score = 45.4 bits (106), Expect = 0.008
 Identities = 49/177 (27%), Positives = 75/177 (42%), Gaps = 12/177 (6%)
 Frame = +1

Query 187 RLASVSSPEPNHVSVTDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADP 366
      R+A VS+P P  +  AA + +LGL+  L++ G L  G+D + A+   
Sbjct 170 RVAPVSAP-PLPAAARTAAEVRAELGLADGRPLVLAVGRLHPQKGYDVLLDAAARWAGSS 228

Query 367 CEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHR 546
       P V   GPL + +   R     V++    +DLL AD+ ++ R
Sbjct 229 PPPLVAVAGDGPLQDELAARIAAERL--------PVVLLGRRSDVADLLAAADLAVLPSR 280

Query 547 EPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLMSGDPCGVEP-GRVLQAADQVKCLLSD 714
       + S + E L A P+V R+  E L GD  + P G + AD V LL+D
Sbjct 281 WEARSLTAQEALRAGTPLVATRTGGLPELL--GDGAQLVPVGDPVALADSVTGLLAD 335


______________________________________________________________________________________________________________________
4) blastx contre la database swissprot :
______________________________________________________________________________________________________________________
   
a) liste complète des hits

                               Score   E
Sequences producing significant alignments:            (Bits) Value

sp|O94317.1|YH5D_SCHPO RecName: Full=Uncharacterized serine-r... 42.0  0.005 Gene info
sp|Q05164.2|HPF1_YEAST RecName: Full=Haze protective factor 1... 41.2  0.009 Gene info
sp|P32323.1|AGA1_YEAST RecName: Full=A-agglutinin anchorage s... 38.5  0.059 Gene info
sp|Q04893.1|YM96_YEAST RecName: Full=Uncharacterized protein ... 38.1  0.077 Gene info
sp|Q8TFG9.2|YL61_SCHPO RecName: Full=Uncharacterized serine/t... 37.4  0.13 
sp|P40442.1|YIQ9_YEAST RecName: Full=Putative uncharacterized... 37.0  0.17 Gene info
sp|Q9UBL0.2|ARP21_HUMAN RecName: Full=cAMP-regulated phosphop... 36.2  0.29 Gene info
sp|P14328.2|SP96_DICDI RecName: Full=Spore coat protein SP96   35.8  0.38 
sp|P58188.1|LPXK_RICTY RecName: Full=Tetraacyldisaccharide 4'... 34.7  0.85 
sp|P98088.3|MUC5A_HUMAN RecName: Full=Mucin-5AC; AltName: Ful... 34.3  1.1  Gene info
sp|Q74EG5.3|FPG_GEOSL RecName: Full=Formamidopyrimidine-DNA g... 34.3  1.1 
sp|Q8TGE1.1|AWA1_YEAST RecName: Full=Cell wall protein AWA1; ... 34.3  1.1 
sp|Q54TA5.1|TBC5B_DICDI RecName: Full=TBC1 domain family memb... 34.3  1.1 
sp|Q17RH7.2|TPRXL_HUMAN RecName: Full=Putative protein TPRXL   33.9  1.4  Gene info
sp|O74346.1|MAP4_SCHPO RecName: Full=P cell-type agglutinatio... 32.7  3.2  Gene info
sp|Q4ZHG4.3|FNDC1_HUMAN RecName: Full=Fibronectin type III do... 32.0  5.5  Gene info
sp|Q4L9P0.1|SRAP_STAHJ RecName: Full=Serine-rich adhesin for ... 32.0  5.5  Gene info
sp|Q5FUR3.1|CLPP1_GLUOX RecName: Full=ATP-dependent Clp prote... 32.0  5.5 
sp|Q700K0.1|SSPO_RAT RecName: Full=SCO-spondin; Flags: Precursor 32.0  5.5  Gene info
sp|Q9SQI2.2|GIGAN_ARATH RecName: Full=Protein GIGANTEA      32.0  5.5  Gene info
sp|Q0ACQ9.1|CH60_ALHEH RecName: Full=60 kDa chaperonin; AltNa... 32.0  5.5  Gene info
sp|Q54S20.1|MED13_DICDI RecName: Full=Mediator of RNA polymer... 32.0  5.5 
sp|Q8JHV9.1|BIR7A_XENLA RecName: Full=Baculoviral IAP repeat-... 31.6  7.2  Gene info
sp|P40472.1|SIM1_YEAST RecName: Full=Protein SIM1; Flags: Pre... 31.6  7.2  Gene info
sp|Q9EPL6.1|MMP1B_MOUSE RecName: Full=Interstitial collagenas... 31.6  7.2  Gene info
sp|Q54LU8.1|Y8646_DICDI RecName: Full=Probable serine/threoni... 31.6  7.2 
sp|A2WPU3.2|AMYC1_ORYSI RecName: Full=Alpha-amylase isozyme C... 31.2  9.4 
sp|A2VEC9.1|SSPO_HUMAN RecName: Full=SCO-spondin; Flags: Prec... 31.2  9.4  Gene info
sp|A8LL57.1|ISPE_DINSH RecName: Full=4-diphosphocytidyl-2-C-m... 31.2  9.4  Gene info
sp|Q9Y597.2|KCTD3_HUMAN RecName: Full=BTB/POZ domain-containi... 31.2  9.4  Gene info
sp|Q569M3.1|CENPA_XENLA RecName: Full=Histone H3-like centrom... 31.2  9.4  Gene info
sp|Q0JMV4.1|AMYC1_ORYSJ RecName: Full=Alpha-amylase isozyme C... 31.2  9.4  Gene info
sp|Q6Z358.1|C3H49_ORYSJ RecName: Full=Zinc finger CCCH domain... 31.2  9.4  Gene info
sp|P03173.1|VGLC_HHV2G RecName: Full=Glycoprotein C; AltName:... 31.2  9.4 
sp|P10035.2|HMH2_DROME RecName: Full=Homeobox protein H2.0    31.2  9.4  Gene info
sp|Q9ZCL0.1|LPXK_RICPR RecName: Full=Tetraacyldisaccharide 4'... 31.2  9.4 b) alignements deux à deux 


>sp|O94317.1|YH5D_SCHPO Gene info RecName: Full=Uncharacterized serine-rich protein C215.13; Flags: 
Precursor
Length=534

 GENE ID: 2540669 SPBC215.13 | sequence orphan [Schizosaccharomyces pombe]
(10 or fewer PubMed links)

 Score = 42.0 bits (97), Expect = 0.005
 Identities = 36/123 (29%), Positives = 62/123 (50%), Gaps = 7/123 (5%)
 Frame = -2

Query 491 SSAVIKTRSPSSASCNSLTSVVVSDAELSSGPTHKNWTVGSQGSASAQLAIEMNR----- 327
      SS V + SPSS+S ++LTS +S + + S + + T S S+S+   +   
Sbjct 213 SSVVSSSSSPSSSSSSTLTSSSLSTSSIPSTSSSSSSTSSSLSSSSSSSTASSSSSSSSI 272

Query 326 -SKPPARSSPPVPTSSKLSGESPSCCLFSAASVTETWFGSGLETLASRSMVSNSVSTK*N 150
       S  + SS P TSS +S S S  ++ S T +  S  + +S ++ S+S+S+ +
Sbjct 273 ISSSSSSSSSPTSTSSTISSSSSSSSSPTSTSSTISSSSSSSSSFSS-TLSSSSMSSSSS 331

Query 149 FAS 141
      F+S
Sbjct 332 FSS 334


______________________________________________________________________________________________________________________
                    5) blastp contre la database "env_nr"
______________________________________________________________________________________________________________________
 
a) liste complète des hits

                                 Score   E
Sequences producing significant alignments:            (Bits) Value

gb|EDJ40535.1| hypothetical protein GOS_1701247 [marine metag... 47.8  3e-04
gb|EBV08418.1| hypothetical protein GOS_6958884 [marine metag... 47.4  4e-04
gb|EDJ21520.1| hypothetical protein GOS_1735167 [marine metag... 47.0  5e-04
gb|ECY60820.1| hypothetical protein GOS_2330446 [marine metag... 44.3  0.004
gb|ECJ09441.1| hypothetical protein GOS_5681052 [marine metag... 42.0  0.018
gb|EBU08120.1| hypothetical protein GOS_7169411 [marine metag... 40.4  0.057
gb|ECX50005.1| hypothetical protein GOS_2527321 [marine metag... 40.4  0.061
gb|EBE72341.1| hypothetical protein GOS_9715930 [marine metag... 40.0  0.063
gb|ECB13204.1| hypothetical protein GOS_5580058 [marine metag... 39.7  0.098
gb|EDE20847.1| hypothetical protein GOS_1170778 [marine metag... 38.5  0.18 
gb|EBV66546.1| hypothetical protein GOS_6869516 [marine metag... 38.5  0.21 
gb|ECL29089.1| hypothetical protein GOS_3978974 [marine metag... 38.5  0.23 
gb|EBA94587.1| hypothetical protein GOS_314838 [marine metage... 38.5  0.23 
gb|EDJ05125.1| hypothetical protein GOS_1763384 [marine metag... 38.1  0.30 
gb|ECZ72804.1| hypothetical protein GOS_2131654 [marine metag... 37.4  0.46 
gb|EBJ27822.1| hypothetical protein GOS_8950960 [marine metag... 36.6  0.84 
gb|EBO67416.1| hypothetical protein GOS_8040183 [marine metag... 36.2  0.92 
gb|EBL89679.1| hypothetical protein GOS_8496424 [marine metag... 36.2  1.0 
gb|ECX44944.1| hypothetical protein GOS_2536220 [marine metag... 36.2  1.1 
gb|EBD72952.1| hypothetical protein GOS_9881768 [marine metag... 35.8  1.5 
gb|ECS91518.1| hypothetical protein GOS_8932329 [marine metag... 35.4  1.7 
gb|EBZ04160.1| hypothetical protein GOS_3447734 [marine metag... 35.4  1.8 
gb|ECO06356.1| hypothetical protein GOS_3471318 [marine metag... 35.0  2.1 
gb|ECZ01619.1| hypothetical protein GOS_2256350 [marine metag... 35.0  2.1 
gb|ECQ42432.1| hypothetical protein GOS_5713727 [marine metag... 35.0  2.2 
gb|EDG44476.1| hypothetical protein GOS_780794 [marine metage... 35.0  2.3 
gb|EBN14509.1| hypothetical protein GOS_8294558 [marine metag... 35.0  2.3 
gb|ECH31853.1| hypothetical protein GOS_5739219 [marine metag... 35.0  2.4 
gb|EBI08196.1| hypothetical protein GOS_9152602 [marine metag... 35.0  2.4 
gb|EDD19728.1| hypothetical protein GOS_1342414 [marine metag... 35.0  2.6 
gb|EBL14977.1| hypothetical protein GOS_8615611 [marine metag... 35.0  2.6 
gb|ECO39520.1| hypothetical protein GOS_5624697 [marine metag... 35.0  2.6 
gb|ECL74184.1| hypothetical protein GOS_5676354 [marine metag... 34.7  2.8 
gb|EDI47895.1| hypothetical protein GOS_425797 [marine metage... 34.7  2.8 
gb|EDD59641.1| hypothetical protein GOS_1277409 [marine metag... 34.7  2.9 
gb|ECS93926.1| hypothetical protein GOS_8928364 [marine metag... 34.7  3.0 
gb|EBN23182.1| hypothetical protein GOS_8280386 [marine metag... 34.7  3.0 
gb|EBI24997.1| hypothetical protein GOS_9124339 [marine metag... 34.7  3.0 
gb|EBM90446.1| hypothetical protein GOS_8333749 [marine metag... 34.7  3.0 
gb|EDE79765.1| hypothetical protein GOS_1068140 [marine metag... 34.7  3.1 
gb|EBV55734.1| hypothetical protein GOS_6886842 [marine metag... 34.7  3.1 
gb|ECM77121.1| hypothetical protein GOS_5080530 [marine metag... 34.7  3.1 
gb|EBN29639.1| hypothetical protein GOS_8269885 [marine metag... 34.7  3.2 
gb|ECH92179.1| hypothetical protein GOS_3353504 [marine metag... 34.7  3.2 
gb|EDG48816.1| hypothetical protein GOS_773173 [marine metage... 34.7  3.3 
gb|ECQ29373.1| hypothetical protein GOS_6230205 [marine metag... 34.7  3.3 
gb|EDH62935.1| hypothetical protein GOS_570813 [marine metage... 34.7  3.3 
gb|ECO48815.1| hypothetical protein GOS_5233834 [marine metag... 34.7  3.4 
gb|ECS93886.1| hypothetical protein GOS_8928418 [marine metag... 34.7  3.5 
gb|EDA30341.1| hypothetical protein GOS_2026200 [marine metag... 34.3  3.5 
gb|ECF07760.1| hypothetical protein GOS_4161494 [marine metag... 34.3  3.6 
gb|ECK45717.1| hypothetical protein GOS_3783849 [marine metag... 34.3  3.6 
gb|EBP03457.1| hypothetical protein GOS_7978536 [marine metag... 34.3  3.6 
gb|EBU62722.1| hypothetical protein GOS_7031138 [marine metag... 34.3  3.7 
gb|EDG06126.1| hypothetical protein GOS_847253 [marine metage... 34.3  3.7 
gb|ECJ61446.1| hypothetical protein GOS_3641965 [marine metag... 34.3  3.8 
gb|ECA46306.1| hypothetical protein GOS_4758410 [marine metag... 34.3  3.9 
gb|EBA94061.1| hypothetical protein GOS_315706 [marine metage... 34.3  3.9 
gb|ECN19099.1| hypothetical protein GOS_3417676 [marine metag... 34.3  3.9 
gb|EBM79610.1| hypothetical protein GOS_8351846 [marine metag... 34.3  3.9 
gb|EDA63871.1| hypothetical protein GOS_1964896 [marine metag... 34.3  4.0 
gb|ECR17013.1| hypothetical protein GOS_6255104 [marine metag... 34.3  4.1 
gb|ECA32807.1| hypothetical protein GOS_5283709 [marine metag... 34.3  4.1 
gb|ECA58939.1| hypothetical protein GOS_4253312 [marine metag... 34.3  4.1 
gb|EBV15964.1| hypothetical protein GOS_6947085 [marine metag... 34.3  4.1 
gb|ECL34697.1| hypothetical protein GOS_3762427 [marine metag... 34.3  4.2 
gb|EDG19173.1| hypothetical protein GOS_824428 [marine metage... 34.3  4.2 
gb|EBG70792.1| hypothetical protein GOS_9387673 [marine metag... 34.3  4.2 
gb|ECW50480.1| hypothetical protein GOS_2709508 [marine metag... 34.3  4.3 
gb|EDD25300.1| hypothetical protein GOS_1332888 [marine metag... 34.3  4.3 
gb|EBO50235.1| hypothetical protein GOS_8069502 [marine metag... 34.3  4.3 
gb|ECA06277.1| hypothetical protein GOS_6373056 [marine metag... 34.3  4.4 
gb|EBP20659.1| hypothetical protein GOS_7948975 [marine metag... 34.3  4.4 
gb|EDC21480.1| hypothetical protein GOS_1515846 [marine metag... 34.3  4.5 
gb|EBC38457.1| hypothetical protein GOS_78649 [marine metagen... 34.3  4.5 
gb|ECM70718.1| hypothetical protein GOS_5340113 [marine metag... 34.3  4.5 
gb|EBL74735.1| hypothetical protein GOS_8520701 [marine metag... 33.9  4.6 
gb|EBJ60780.1| hypothetical protein GOS_8870028 [marine metag... 33.9  4.6 
gb|EBJ38546.1| hypothetical protein GOS_8907144 [marine metag... 33.9  4.7 
gb|ECG65837.1| hypothetical protein GOS_4870410 [marine metag... 33.9  4.8 
gb|EBO25160.1| hypothetical protein GOS_8111482 [marine metag... 33.9  4.8 
gb|ECX17008.1| hypothetical protein GOS_2586568 [marine metag... 33.9  5.1 
gb|EBV77669.1| hypothetical protein GOS_6852464 [marine metag... 33.9  5.2 
gb|EDH65548.1| hypothetical protein GOS_565904 [marine metage... 33.9  5.3 
gb|ECC72461.1| hypothetical protein GOS_6283700 [marine metag... 33.9  5.3 
gb|ECR37166.1| hypothetical protein GOS_5445902 [marine metag... 33.9  5.6 
gb|EBF39944.1| hypothetical protein GOS_9604041 [marine metag... 33.9  5.7 
gb|EBY95925.1| hypothetical protein GOS_3762253 [marine metag... 33.9  5.7 
gb|EBY78224.1| hypothetical protein GOS_4452567 [marine metag... 33.9  5.7 
gb|EBF05996.1| hypothetical protein GOS_9659297 [marine metag... 33.5  6.0 
gb|EBK08090.1| hypothetical protein GOS_8791689 [marine metag... 33.5  6.2 
gb|ECP73707.1| hypothetical protein GOS_4897231 [marine metag... 33.5  6.2 
gb|EDH45672.1| hypothetical protein GOS_602401 [marine metage... 33.5  6.3 
gb|ECN59035.1| hypothetical protein GOS_5307759 [marine metag... 33.5  6.3 
gb|EBD87573.1| hypothetical protein GOS_9858059 [marine metag... 33.5  6.3 
gb|ECO75524.1| hypothetical protein GOS_4185795 [marine metag... 33.5  6.5 
gb|ECJ19122.1| hypothetical protein GOS_5288444 [marine metag... 33.5  6.5 
gb|EBX11311.1| hypothetical protein GOS_6638624 [marine metag... 33.5  6.5 
gb|ECK98200.1| hypothetical protein GOS_5178716 [marine metag... 33.5  6.6 
gb|EBK98292.1| hypothetical protein GOS_8643216 [marine metag... 33.5  6.6 b) alignements deux à deux>gb|EDJ40535.1| hypothetical protein GOS_1701247 [marine metagenome]
Length=439

 Score = 47.8 bits (112), Expect = 3e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 49/148 (33%), Positives = 68/148 (45%), Gaps = 13/148 (8%)

Query 72  PNHVSV-----TDAALNKQQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPT 126
      PN V +   D A +Q+LGL PD L+LV GGL  GF R I +  AL +  P 
Sbjct 229 PNGVDIEKFRPIDQATARQKLGLEPDDLVLVSVGGLVEGKGFHRVIEVLP-ALRERF-PA 286

Query 127 VQFLWVG---PLDNSASETTTLVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHRE 183
      + FL VG  P D+ +  + V EL A+  +  A E Q  L AD+ ++ R 
Sbjct 287 LNFLIVGKGWPWDDWEARLRSQVIELGLADCVKFLGPVAPE-QLHVPLSAADLFVLATRS 345

Query 184 PSGSTSINEYLAAEKPIVWFR--SNPAV 209
        + + E +A  P+V R  NP V
Sbjct 346 EGWANVLLEAMACGLPVVTTRVGGNPEV 373


>gb|EBV08418.1| hypothetical protein GOS_6958884 [marine metagenome]
Length=232

 Score = 47.4 bits (111), Expect = 4e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 42/160 (26%), Positives = 72/160 (45%), Gaps = 3/160 (1%)

Query 91  PDSLLLVGTGGLDLA-GGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVREL 149
      P S +VGT G +  G D F++     E + F+W G  N+AS   V EL
Sbjct 48  PISSFIVGTCGTPIWRKGPDIFLNTVKKIATKYSEENIFFIWFGGDQNTASFLDFNV-EL 106

Query 150 HDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAV 209
       + EL + V +   +   + D+L T RE   ++ E  ++ P + F +  
Sbjct 107 ENLELKNFVKVFPSSKELKFFYKSLDMLFCTSREEPFGLTLFEAGLSKIPCLAFEKSGGP 166

Query 210 ERLMSGDPCGVEP-GRVLQAADQVKCLLSDQDYRRRLSNA 248
      E ++S +  + P G  +AAD++ + +D+ R + SNA
Sbjct 167 EEILSDNKGIIIPYGDFSKAADEIVKIKNDKIIREKYSNA 206


>gb|EDJ21520.1| hypothetical protein GOS_1735167 [marine metagenome]
Length=695

 Score = 47.0 bits (110), Expect = 5e-04, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 45/164 (27%), Positives = 66/164 (40%), Gaps = 5/164 (3%)

Query 85  QQLGLSPDSLLLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTT 144
      + LG++ D+ +++G G D  G D F +  L   P + +WVG LD S +E  
Sbjct 224 ETLGIAADAEVVLGVGYGDRRKGIDLFADMGCAVLQS--RPQTRCVWVGDLDASVAEDVR 281

Query 145 LVRELHDAELGDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHREPSGSTSINEYLAAEKPIVWFR 204
      L  + A L R   + + +   ADV +T RE  + + E L A P+V F 
Sbjct 282 LF--IAQAGLASRFHFLGWQNETALYYAGADVYALTSREDPFPSVVLEALHAGLPVVAFD 339

Query 205 SNPAVERLMSGDPCGVEPGRVLQA-ADQVKCLLSDQDYRRRLSN 247
         RL    + P  +A  V LL D  R RL 
Sbjct 340 GGGGYVRLAESGCVRLVPAEDAKAFGAAVVALLGDSPSRERLGQ 383


>gb|ECY60820.1| hypothetical protein GOS_2330446 [marine metagenome]
Length=344

 Score = 44.3 bits (103), Expect = 0.004, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 51/177 (28%), Positives = 78/177 (44%), Gaps = 17/177 (9%)

Query 95  LLVGTGGLDLAGGFDRFISIASCALADPCEPTVQFLWVGPLDNSASETTTLVRELHDAEL 154
      +L+ G L  GFD +   ALA  P V FLW  L   +  L+R  + ++
Sbjct 173 ILLALGRLHENKGFDVLLE----ALA--AVPDV-FLW---LAGDGPQKQNLIRIADNLKI 222

Query 155 GDRVLMTADEGQASDLLRVADVLLMTHR-EPSGSTSINEYLAAEKPIVWFRSNPAVERLM 213
       DRV     S+LL AD L+  R EP G+ + ++  KP++  S+  E + 
Sbjct 223 SDRVRFLGWRSDTSNLLAAADALICPSRHEPLGNVILESWVQG-KPVIAAASDGPKELIT 281

Query 214 SGDP---CGVEPGRVLQAADQVKCLLSDQDYRRRLSNANRKRRDRLVSVDELVYQAS 267
      SG   C ++  L AD +K LL D +  L++ RK +R S  +V Q +
Sbjct 282 SGKNGFLCEIDNPTNL--ADTIKVLLGDANLAEELASEGRKTYERNFSKKIIVKQYT 336